Prawa autorskie i naruszenia

Prawo autorskie to wyłączne prawo do powielania, przystosowywania, wykorzystywania, rozpowszechniania i wyświetlania oryginalnego dzieła, np. fotografii. Prawo to jest chronione traktatami i prawem Unii Europejskiej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
Wikipedia – Copyright Law of Poland

Dzieło zależne

Dzieło albo utwór zależny oznacza nowe dzieło, które zawiera elementy dzieła istniejącego wcześniej i objętego prawami autorskimi, np. artystyczna reprodukcja fotografii. Dzieło zależne nie zmienia praw przysługujących właścicielowi praw autorskich do dzieła lub utworu istniejącego wcześniej ani im nie zaprzecza. Właściciel praw autorskich może zezwolić innej osobie na stworzenie dzieła zależnego na podstawie licencji, ale wykorzystanie dzieła istniejącego wcześniej bez zgody właściciela stanowi naruszenie praw autorskich.

Zawiadomienie o usunięciu treści naruszających prawa autorskie (DMCA Takedown Notice)

DMCA Takedown Notice, czyli zawiadomienie wydawane zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), dotyczy bezpośrednio usunięcia treści stanowiących naruszenie praw autorskich ze strony internetowej lub innych mediów cyfrowych. PicRights wyśle dostawcy usług internetowych („ISP”) zawiadomienie DMCA o stronie internetowej, której właściciele ignorują bądź odmawiają spełnienia żądania PicRights dot. uzyskania licencji i/lub usunięcia treści naruszających właściwe prawa autorskie.

Dozwolony użytek

„Fair Use” oznacza dozwolony użytek i stanowi zabezpieczenie przed naruszeniem praw autorskich, które dopuszcza ograniczone wykorzystywanie utworów chronionych tymi prawami do ściśle określonych celów, np. parodiowanie, komentowanie i krytyka. Dozwolony użytek to skomplikowane i niejednokrotnie błędnie rozumiane pojęcie, dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań na ten temat zalecamy konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie autorskim.

Organizacje non-profit i charytatywne

Organizacja non-profit lub charytatywna winna przestrzegać tych samych praw autorskich, co każdy inny podmiot. Ustawa o prawie autorskim nie przewiduje wyłączeń dla organizacji non-profit.

Domena publiczna

Sam fakt wyświetlania obrazu w Internecie nie oznacza, że należy on do tzw. domeny publicznej. Pojęcie „domena publiczna” stanowi wąsko rozumiany wyjątek od ustawy o prawie autorskim. Dotyczy on przede wszystkim dzieł lub utworów, do których prawa autorskie wygasły lub ich właściciel złożył wyraźne oświadczenie, zgodnie z którym dane dzieło lub utwór nie jest objęte prawami autorskimi albo też właściciel tych praw nie żyje od czasu określonego w ustawie o prawie autorskim.

Ustawa o prawie autorskim nie wymaga publikowania informacji o prawach autorskich i/lub opatrywania obrazu znakiem wodnym. Obraz jest objęty prawem autorskim od chwili powstania – niezależnie od tego, czy został opublikowany lub zarejestrowany, czy nie, a na dodatek niezależnie od tego, czy do opublikowanego już obrazu dołączono informację o prawach autorskich lub znak wodny. Każda osoba szukająca obrazów do dowolnego medium powinna zawsze przyjmować, że są one objęte prawami autorskimi i nie można ich wykorzystywać w żadnym kontekście bez potwierdzenia, że jest inaczej. Do obowiązków i odpowiedzialności użytkownika należy sprawdzenie przed publikacją dowolnego obrazu w jakimkolwiek medium, że nie narusza praw własności intelektualnej żadnej osoby.

Nie. Prawa autorskie do dzieł oryginalnych przysługują automatycznie, a rejestracja, choć przynosi właścicielowi praw znaczące korzyści, nie jest warunkiem ochrony dzieła lub utworu prawem autorskim. Ochrona zaczyna obowiązywać niezwłocznie po ukończeniu dzieła, co w przypadku fotografii zachodzi w momencie naciśnięcia spustu migawki. Aby właściciel praw autorskich mógł pozwać sprawcę naruszenia w USA, prawa autorskie wymagają co prawda rejestracji, ale można ją przeprowadzić w Internecie przed wniesieniem powództwa. Rejestracja praw autorskich nie jest niezbędna do wszczęcia postępowania w sprawach związanych z tymi prawami przed sądami kanadyjskimi.