Autorská práva a porušení práv

Autorská práva a porušení práv

Autorské právo je výhradní právo na reprodukci, úpravu, užívání, šíření a zobrazení původního autorského díla, jako je např. fotografie. Toto právo je chráněno dohodami a zákony České republiky a Evropské unie.

Odvozené dílo

Odvozené dílo je nové dílo, které zahrnuje aspekty již existujícího díla chráněného autorským právem, jako je umělecká reprodukce fotografie. Odvozeným dílem se nemění ani nepopírají práva vlastníka autorského práva k již existujícímu dílu. Vlastník autorského práva může jiné osobě umožnit vytvoření odvozeného díla na základě licence, ale v případě, že je již existující dílo použito bez povolení, dochází k porušení autorských práv.

Výzva k odstranění podle zákona DMCA

Výzva k odstranění podle amerického zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act, zákona o ochraně autorských práv k digitálnímu obsahu) má za cíl odstranění obsahu, kterým je porušováno autorské právo, z webové stránky nebo z jiných digitálních médií. Společnost PicRights zašle výzvu k odstranění podle zákona DMCA poskytovateli internetových služeb pro webovou stránku, která nebere na vědomí její žádost o získání licence k obsahu porušujícímu autorská práva nebo o jeho odstranění, nebo jí odmítá vyhovět.

Přípustné použití

„Přípustné použití“ slouží jako obhajoba proti porušení autorských práv: umožňuje, aby byla díla chráněná autorskými právy v omezeném rozsahu použita pro určité účely, jako jsou parodie nebo komentář a kritika. Přípustné použití je komplikovaný právní institut, který je často chápán nesprávně. Pokud máte otázky k přípustnému použití, doporučujeme Vám proto, abyste věc zkonzultovali s právníkem specializujícím se na autorská práva.

Neziskové a dobročinné organizace

Nezisková nebo dobročinná organizace musí dodržovat stejné právní předpisy upravující autorská práva jako všichni ostatní. Podle zákona o ochraně autorských práv neexistuje pro neziskové organizace žádná výjimka.

Veřejná doména

To, že je obrázek zveřejněn na internetu, neznamená, že patří do „veřejné domény“. Pojem „veřejná doména“ je úzce definovaná výjimka ze zákona o ochraně autorských práv. Týká se konkrétně děl, u nichž skončila platnost autorského práva, u nichž vlastník autorského práva učinil jasné prohlášení, že dílo nepodléhá autorskému právu, nebo u nichž vlastník autorského práva zemřel před stanovenou dobou podle zákona o ochraně autorských práv.

Zákon o ochraně autorských práv nepožaduje u obrázku zveřejnění upozornění na autorská práva ani vodoznaku. Obrázek je chráněn autorským právem od okamžiku, kdy je vytvořen – nehledě na to, zda je zveřejněn či zaregistrován nebo zda je k němu připojeno upozornění na autorská práva či vodoznak. Každý, kdo hledá obrázky pro jakákoli média, by měl vždy vycházet z toho, že obrázky jsou chráněny autorskými právy a nesmějí být v žádné souvislosti použity, není-li prokázán opak. Před zveřejněním obrázku v jakémkoli médiu má koncový uživatel povinnost zajistit, že neporuší práva duševního vlastnictví žádné strany.

Ne. Autorská práva k původním autorským dílům jsou automatická a registrace – i když znamená pro vlastníka autorských práv nezanedbatelné výhody – není pro ochranu díla autorskými právy nutná. Ochrana vzniká ihned, jakmile je dílo dokončeno. V případě fotografie k tomu tedy dochází v okamžiku, kdy je zmáčknuta spoušť. Registrace autorského práv není nutná k zahájení nároku na autorského práva.