Oddíl I – Podmínky používání webových stránek PicRights

 1. Podmínky použití

Přístupem k PicRights.com a/nebo resolve.picrights.com a/nebo history.picrights.com a/nebo picrights.global (jednotlivě nebo společně, „Webové stránky“) nebo jejich využíváním  přijímáte tuto právně závaznou dohodu (dále jen „Podmínky webových stránek“). Podmínky webových stránek představují právní dohodu mezi vámi jako uživatelem webových stránek (dále jen „vy“) a společností PicRights Europe GmbH (dále jen „PicRights“). Pro účely podmínek webových stránek zahrnuje pojem „PicRights“ odkazem společnost PicRights a její dceřiné a přidružené společnosti. Před použitím webových stránek si prosím přečtěte celé podmínky webových stránek. Pokud vstoupíte na webové stránky, souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami webových stránek a všemi podmínkami, zásadami a pokyny, které jsou začleněny formou odkazu.

PicRights si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky webových stránek bez předchozího upozornění. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat podmínky webových stránek. Váš další přístup k webovým stránkám nebo jejich používání po těchto změnách znamená, že souhlasíte s upravenými podmínkami webových stránek.

Pokud si nepřejete být vázáni podmínkami webových stránek, laskavě webové stránky nepoužívejte. Používáte-li webové stránky jménem jakéhokoli subjektu nebo třetí strany, dále prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni přijmout tyto podmínky webových stránek jejich jménem a že tento subjekt nebo třetí strana souhlasí s tím, že odškodní společnost PicRights za jakékoli porušení těchto podmínek webových stránek.

 1. Vlastnictví webových stránek a obsahu

Webové stránky jsou vlastněny a provozovány společností PicRights. Materiály použité a zobrazené na webových stránkách, mimo jiné včetně obrázků, textů, článků, softwaru, fotografií, grafiky, ilustrací, uměleckých děl, názvů, log a ochranných známek (souhrnně „obsah“) jsou majetkem společnosti PicRights nebo poskytovatelů licencí nebo klientů společnosti PicRights a jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony. Obsah nesmí být kopírován nebo přenášen v jakékoli formě bez výslovného písemného souhlasu společnosti PicRights.

 1. Povolené používání těchto stránek a chování uživatelů

Webové stránky jsou výslovně vytvořeny pro informační účely, především ve prospěch klientů a stran společnosti PicRights, kteří obdrželi sdělení od společnosti PicRights. Používání webových stránek nebo obsahu k jiným než zamýšleným účelům je zakázáno.

Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, je zakázáno:

 1. používání jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných metod shromažďování a/nebo extrakce obrázků v souvislosti s webovými stránkami obsahu;
 2. reverzní inženýrství webových stránek nebo jakéhokoli obsahu;
 3. manipulovat nebo jinak zobrazovat webové stránky nebo obsah pomocí rámování nebo podobné navigační technologie;
 4. odstranění jakýchkoli informací o správě práv (RMI) obsažených v obsahu, mimo jiné včetně metadat, informací o autorství, oznámení o autorských právech nebo vodoznaků;
 5. používání webových stránek ke zneužívání, obtěžování, vyhrožování, vydávání se za jinou osobu nebo zastrašování jakékoli osoby;
 6. používání webových stránek ke zveřejňování nebo přenášení nebo způsobování zveřejňování nebo přenosu jakéhokoli obsahu nebo sdělení, které jsou urážlivé, pomlouvačné, obscénní, pornografické, urážlivé, urážlivé, rouhavé nebo které porušují autorská práva nebo práva jakékoli osoby;
 7. používání webových stránek k vytváření nebo přenášení nevyžádaného „spamu“;
 8. používání webových stránek k inzerci nebo nabádání jakéhokoli uživatele k nákupu nebo prodeji jakýchkoli produktů nebo služeb třetích stran nebo k použití jakýchkoli informací získaných z webových stránek za účelem kontaktování, inzerce, nabízení nebo prodeje jakémukoli uživateli bez jeho předchozího výslovného souhlasu; nebo
 9. používání webových stránek k jiným než zamýšleným účelům.

  4. Žádné právní poradenství

Webové stránky a obsah jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a nic z toho, co se na webových stránkách objevuje, nepředstavuje právní nebo jinou odbornou radu nebo názor jakéhokoli druhu. Doporučujeme vám, abyste vyhledali konkrétní právní radu tím, že se obrátíte na právního poradce ohledně jakýchkoli konkrétních právních otázek. Jakýkoli obsah zveřejněný na těchto webových stránkách je aktuální k původnímu datu zveřejnění, ale nemělo by se na něj spoléhat jako na přesný, včasný nebo vhodný pro jakýkoli konkrétní účel.

 1. Obecné vyloučení odpovědnosti

Používání webových stránek a jakéhokoli obsahu je na vaše vlastní riziko. Není-li v těchto podmínkách webových stránek uvedeno jinak, webové stránky a jakýkoli obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“, „tak, jak jsou k dispozici“, bez prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně prohlášení, záruk nebo podmínek vlastnického práva nebo předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo kompatibility s jakýmkoli počítačovým hardwarem nebo jiným vybavením,  operačního systému nebo softwarového programu. PicRights neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, že používání webových stránek bude nepřerušované nebo bezchybné.

 1. Omezení odpovědnosti

Společnost PicRights v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé, represivní, exemplární, zákonné, náhodné, zvláštní nebo následné škody, ať už předvídatelné nebo nepředvídatelné, založené na nárocích (včetně, ale nikoli výhradně, nároků na náhradu škody za ztrátu zisku nebo ztrátu obchodních příležitostí, zpoždění nebo nemožnost používat webové stránky nebo obsah, chyby, opomenutí, přerušení, vymazání nebo poškození souborů,  chyby, závady, zpoždění v přípravách nebo přenosech) vyplývající z používání webových stránek nebo jakéhokoli obsahu nebo s nimi jakkoli související, ať už na základě smlouvy, deliktu, objektivní odpovědnosti nebo jinak.

 1. Rozhodné právo

Podmínky webových stránek a jakýkoli spor vyplývající z podmínek webových stránek nebo v souvislosti s nimi se budou řídit, vykládat, vykládat a vymáhat v souladu se zákony Švýcarska (s výjimkou použití jeho kolizních norem) a strany se podřizují výhradní jurisdikci švýcarských soudů pro účely všech právních kroků vyplývajících z vašeho používání webových stránek nebo v souvislosti s ním,  Obsah a/nebo jakýkoli spor vyplývající z podmínek webových stránek nebo v souvislosti s nimi.

 1. Zásady ochrany osobních údajů

PicRights uznává důležitost vašeho práva na soukromí a citlivost osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou začleněny do podmínek používání webových stránek v části II níže, popisují, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak spravujeme vaše osobní údaje a jak chráníme vaše soukromí.

 1. Nezletilé osoby

Webové stránky jsou k dispozici pouze oprávněným zástupcům právnických osob a fyzickým osobám starším 18 let.

 1. Ochranné známky

Všechny obchodní názvy, ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy společností nebo loga uvedené nebo zobrazené na webových stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků. Nesmí být žádným způsobem použity bez výslovného písemného souhlasu příslušných vlastníků.

 1. Propojené webové stránky

Odkazy na jiné webové stránky jsou poskytovány pouze pro vaši informaci a nemusí nutně znamenat schválení ze strany PicRights. PicRights neposkytuje žádné prohlášení ani záruku s ohledem na obsah, postupy nebo spolehlivost jakékoli odkazované webové stránky.

 1. Nadpisy

Veškeré nadpisy obsažené v podmínkách webových stránek byly vloženy pouze pro usnadnění orientace a žádným způsobem neovlivňují podmínky webových stránek.

 1. Salvátorská klauzule

Pokud některé ustanovení podmínek webových stránek porušuje zákony příslušné jurisdikce a je nevymahatelné, bude toto ustanovení odděleno a zbytek těchto podmínek webových stránek zůstane v platnosti.

 1. Kontaktní údaje

Jakékoli dotazy týkající se PicRights nebo podmínek webových stránek směřujte na:

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Švýcarsko

Oddíl II – Zásady ochrany osobních údajů PicRights

I. PREAMBULE

PicRights si uvědomuje důležitost soukromí a citlivost osobních údajů (definovaných níže). Společnost PicRights se zavazuje chránit veškeré osobní údaje, které uchovává. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost PicRights spravuje vaše osobní údaje a chrání vaše soukromí. Zásady ochrany osobních údajů společnosti PicRights se nevztahují na informace o podnikatelských subjektech, které podnikají jako obchodní společnosti, partnerství nebo v jiných formách sdružení. PicRights však chrání důvěrnost těchto informací v souladu se zákonem a vlastními zásadami PicRights. Vaše počáteční a další používání webových stránek znamená váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že společnost PicRights pravidelně kontroluje všechny své zásady a postupy ochrany osobních údajů, může společnost PicRights čas od času změnit své zásady ochrany osobních údajů, a to bez předchozího upozornění. Doporučujeme vám, abyste Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali. POKUD NESOUHLASÍTE SE ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI RICRIGHTS, NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY.

II. JMÉNO A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI

Odpověď: Tyto informace o ochraně osobních údajů se vztahují na zpracování údajů společností

PicRights Europe GmbH, zastoupená generálním ředitelem panem Alfredem Höfingerem, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švýcarsko

 1. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti PicRights Europe můžete kontaktovat na adrese:

  PicRights Europe GmbH
  Unterdorfstrasse 12
  8808 Pfäffikon SZ
  Švýcarsko
  Attention: Privacy Officer
  E-mailem: privacy@PicRights.com

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKOŽ I TYP A ÚČEL JEJICH POUŽITÍ

 1. PŘI NÁVŠTĚVĚ WEBOVÝCH STRÁNEK

Když navštívíte naše webové stránky https://www.picrights.com/ a/nebo picrights.global a náš portál https://resolve.picrights.com/ a/nebo https://history.picrights.com, prohlížeč ve vašem zařízení automaticky odesílá informace na server na našich webových stránkách. Tyto informace jsou dočasně uloženy v takzvaném souboru protokolu. Následující informace se zaznamenávají bez vašeho přičinění a uchovávají se, dokud nejsou po 30 dnech automaticky vymazány:

 • IP adresa počítače žádajícího o přístup,• datum a čas přístupu,• název a URL načteného souboru,• webová stránka, ze které je přístup proveden (odkazující URL),• identifikační údaje použitého prohlížeče a operačního systému (typ prohlížeče/verze prohlížeče, použitý operační systém).• Údaje o používání (navštívené e.g. pages, zájem o obsah, časy přístupu)

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění používání webových stránek (navázání spojení), zabezpečení systému, technické správy síťové infrastruktury, optimalizace internetové nabídky a pohodlného používání našich webových stránek. IP adresa je vyhodnocována pouze v případě útoků na síťovou infrastrukturu PicRights Europe GmbH a pro statistické účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů.

Kromě toho používáme soubory cookie a analytické služby, když navštívíte naše webové stránky. Podrobnější vysvětlení naleznete v bodech 4 a 6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ PŘÍPADU

Pokud předáte případ společnosti PicRights Europe GmbH a dáte jí pokyn k trestnímu stíhání za porušení práva, musíte nejpozději při podání žaloby poskytnout následující informace:

 • Kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa)• Společnost, je-li k dispozici• Identifikační číslo pro daň z obratu, je-li k dispozici• Bankovní údaje (IBAN/číslo účtu, BIC/swift kód)

Pokud jsou vytvořeni další uživatelé, musí být zadáno jejich jméno a příjmení a také e-mailová adresa.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. Údaje potřebujeme pro plnění zprostředkovatelské smlouvy.

3. PŘI POUŽITÍ PORTÁLU PRO VYPOŘÁDÁNÍ K POSKYTNUTÍ LICENCE

Pokud u https://resolve.picrights.com/ a/nebo https://history.picrights.com předložíte doklad o licenci, musíte pravdivě uvést následující informace:

 • Vaše jméno a příjmení• Kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa)

Pokud jste fotografii získali od fyzické osoby, musí být uvedeno její jméno a příjmení. Další osobní údaje o poskytovateli licence jsou nepovinné, ale usnadňují ověření platnosti licence.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Údaje potřebujeme k ověření oprávněnosti prokázané licence a k ověření faktického a právního stavu.

4. PŘI PLATBĚ ZA MINULÉ POUŽITÍ

Pokud jste za minulé využití zaplatili na https://resolve.picrights.com/ a/nebo https:// history.picrights.com, musíte pravdivě uvést následující informace:

 • Vaše jméno a příjmení• Kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa)• Společnost, pokud je k dispozici

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. Údaje potřebujeme pro plnění smlouvy o užívání a poskytování smluvních služeb.

Platební údaje zpracovávají dílčí zpracovatelé unzer (další informace: https://www.unzer.com/en/rechtliches/) a PayPal (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full) na základě čl. 28 GDPR.

5. PŘI UZAVÍRÁNÍ DOHODY O NAROVNÁNÍ

Pokud uzavřete dohodu o vypořádání na https://resolve.picrights.com/  a/nebo https://history.picrights.com, musíte pravdivě uvést následující informace:

 • Vaše jméno a příjmení• Kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa)• Společnost, pokud je k dispozici

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. Údaje potřebujeme pro plnění smlouvy o užívání a poskytování smluvních služeb.

6. PŘI NAVAZOVÁNÍ KONTAKTU

Existuje několik způsobů, jak kontaktovat PicRights Europe GmbH.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás pomocí formuláře uvedeného na https://www.picrights.com/. Jméno a platná e-mailová adresa jsou vyžadovány, abychom věděli, od koho požadavek pochází, a byli jsme schopni na něj odpovědět. Další informace mohou být poskytnuty dobrovolně.

Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a) GDPR na základě vašeho dobrovolného souhlasu nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro zpracování kontaktního dotazu a jeho zpracování. Informace o uživatelích mohou být uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky („systém CRM“), viz oddíl 3.1.2, nebo ve srovnatelném systému.

7. SOUBORY COOKIE

V naší online nabídce používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytváří a které se ukládají do vašeho zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše stránky. Cookies nepoškozují vaše zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware.

Informace uložené v souboru cookie jsou malé kousky dat nebo kódu, které identifikují konkrétní zařízení použité k připojení k našim webovým stránkám. To však neznamená, že známe vaši identitu okamžitě.

Používání cookies slouží k tomu, aby pro vás bylo používání našich webových stránek pohodlnější. Používáme například takzvané relační soubory cookie, abychom rozpoznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu. Ty budou po opuštění našich stránek automaticky smazány.

Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení po určitou dobu, abychom optimalizovali uživatelskou přívětivost. Pokud znovu navštívíte naše stránky, abyste využili naše služby, automaticky se rozpozná, že jste u nás již byli a jaké údaje a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Na druhé straně používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocení za účelem optimalizace naší nabídky (viz bod 5). Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, když se vrátíte na naše stránky, že jste u nás již byli. Tyto soubory cookie se po uplynutí definované doby automaticky vymažou.

Údaje zpracovávané pomocí cookies jsou nezbytné pro výše uvedené účely za účelem ochrany našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se do vašeho počítače neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazila zpráva. Úplná deaktivace souborů cookie vám však může zabránit ve využívání všech funkcí našich webových stránek.

Soubory cookie používané na Picrights Domains:

Doména Klíč cookie Typ Dodavatel Vypršení Popis
resolve.picrights.com ASP.NET_SessionId Protokol HTTP PicRights Sezení Soubor cookie relace platformy pro obecné účely, používaný weby napsanými pomocí technologií založených na Miscrosoft .NET. Obvykle se používá k udržování anonymizované relace uživatele serverem.
history.picrights.com ASP.NET_SessionId Protokol HTTP PicRights Sezení Soubor cookie relace platformy pro obecné účely, používaný weby napsanými pomocí technologií založených na Miscrosoft .NET. Obvykle se používá k udržování anonymizované relace uživatele serverem.
picrights.com 1.gif Pixel Cookiebot Sezení Používá se k počítání počtu relací na webu, které jsou nezbytné pro optimalizaci doručování produktů CMP.
picrights.com Souhlas se soubory cookie Protokol HTTP Cookiebot 1 rok Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu
picrights.com rc::a Formát HTML Vyhledávání Google Vytrvalý Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro webové stránky, aby bylo možné vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek.
picrights.com rc::c Formát HTML Vyhledávání Google Sezení Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty.
picrights.com wpEmojiSettings (Nastavení wpEmoji)

Podporuje

Formát HTML PicRights Sezení Tento soubor cookie je součástí balíčku souborů cookie, které slouží k poskytování a prezentaci obsahu. Soubory cookie uchovávají správný stav písma, posuvníků blogu/obrázků, barevných motivů a dalších nastavení webových stránek.
picrights.global Nepoužívají se žádné soubory cookie

 

8. SDÍLENÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže.

Vaše osobní údaje předáme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste udělili výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR,
 • zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 věty 1 GDPR je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků a není důvod se domnívat, že máte převažující zájem hodný ochrany na tom, abyste své údaje neposkytli,
 • v případě, že pro předání existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c GDPR,
 • to je právně přípustné a je to nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR.

Vaše údaje sdílíme s následujícími skupinami osob:

Poskytovatelé služeb, zejména poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé účetních služeb a poskytovatelé služeb vymáhání pohledávek, advokáti, soudy, soudní vykonavatelé, dlužníci a bývalí věřitelé.

Údaje, které mohou být sdíleny:

 1. Jméno
 2. Adresa
 3. E-mail

Pokud je předání nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro poskytování našich smluvně zavázaných služeb, předává společnost PicRights Europe GmbH osobní údaje také do třetích zemí, čl. 49 odst. 1 písm. b), c) GDPR.
V případě, že se v cílové zemi jedná o mezinárodní přenos údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, podnikneme příslušné právní kroky, abychom zajistili, že se tak stane v souladu s příslušnými právními předpisy a způsobem, který je v souladu s právy uživatelů na ochranu osobních údajů v souladu s oddílem V těchto podmínek.

Pokud pověříme třetí strany zpracováním údajů na základě smlouvy o zpracování objednávky, děje se tak na základě čl. 28 GDPR.

IV. SLUŽBY WEBOVÉ ANALÝZY

 1. Sledovací nástroje

Níže uvedená sledovací opatření, která můžeme použít, se provádějí na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 f GDPR. Použitými sledovacími opatřeními chceme zajistit, aby naše webové stránky splňovaly požadavky a byly neustále optimalizovány. Sledovací opatření používáme také ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů naleznete v příslušných sledovacích nástrojích.

2. Služba Google Analytics

Google Analytics, služba webové analýzy společnosti Google Inc., (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen „Google“).

Při používání služby Google Analytics se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz bod 3). Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek, jako jsou

 • Typ/verze prohlížeče,• použitý operační systém,• URL odkazující stránky (dříve navštívená stránka),• název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),• čas požadavku serveru,

jsou přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Tyto informace se používají k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a poptávkově orientovaného designu těchto internetových stránek. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti. Vaše IP adresa nebude v žádném případě sloučena s jinými údaji společnosti Google. IP adresy jsou anonymizovány, takže přiřazení není možné (maskování IP adresy).

Máme oprávněný zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky; právním základem pro používání služby Google Analytics je proto čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování pověřených údajů a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů na používání služby Google Analytics.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google můžete také zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternativně k doplňku prohlížeče, zejména u prohlížečů na mobilních zařízeních, můžete také zabránit tomu, aby služba Google Analytics shromažďovala údaje kliknutím na tento odkaz. Soubor cookie pro odhlášení je nastaven tak, aby zabránil budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Opt-out cookie je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uložen ve vašem zařízení. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení. Zakázat Google Analytics

Společnost Google Inc. je certifikována podle dohody Privacy Shield a poskytuje tak záruku dodržování evropské úrovně ochrany údajů (https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en). Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics naleznete v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

3. REMARKETINGOVÉ SLUŽBY GOOGLE

(dále jen „marketingové služby Google“) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, (dále jen „Google“) na adrese https://www.picrights.com/.

Marketingové služby Google nám umožňují cílit reklamy na našich stránkách a na našich stránkách, abychom uživatelům zobrazovali pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud například uživatel vidí reklamy na produkty, o které se zajímal na jiných webových stránkách, označuje se to jako „remarketing“. Pro tyto účely, když jsou vyvolány naše a jiné webové stránky, na kterých jsou aktivní marketingové služby Google, společnost Google přímo spustí kód od společnosti Google a do webových stránek jsou integrovány (re)marketingové značky (neviditelná grafika nebo kód, známé také jako „webové majáky“). S jejich pomocí se do zařízení uživatele uloží individuální soubor cookie, tj. malý soubor (místo souborů cookie lze použít i srovnatelné technologie).

Tento účel představuje oprávněný zájem společnosti PicRights Europe GmbH (tj. zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f). Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie mohou být nastaveny různými doménami, včetně google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. V tomto souboru je zaznamenáno, které webové stránky uživatel navštěvuje, o jaký obsah se zajímá a na které nabídky klikl, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, doba návštěvy a další informace o používání online nabídky. Zaznamenává se také IP adresa uživatelů, přičemž v rámci služby Google Analytics informujeme, že IP adresa je v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena a pouze ve výjimečných případech zcela přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa není kombinována s údaji uživatele v rámci jiných nabídek Google. Výše uvedené informace mohou být společností Google také propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel poté navštíví jiné webové stránky, mohou se mu zobrazovat reklamy přizpůsobené jeho zájmům.

Údaje uživatelů jsou zpracovávány pseudonymně v rámci marketingových služeb společnosti Google. To znamená, že Google neukládá a nezpracovává například jména nebo e-mailové adresy uživatelů, ale zpracovává relevantní údaje související se soubory cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. To znamená, že z pohledu společnosti Google nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikovanou osobu, ale pro držitele souborů cookie, bez ohledu na to, kdo je tímto držitelem souborů cookie. To neplatí, pokud uživatel společnosti Google výslovně povolil zpracování údajů bez této pseudonymizace. Informace shromážděné marketingovými službami Google o uživatelích jsou přenášeny do společnosti Google a ukládány na serverech společnosti Google v USA.

Jednou z marketingových služeb společnosti Google, kterou používáme, je online reklamní program „Google AdWords“. V případě Google AdWords obdrží každý zákazník AdWords jiný „konverzní soubor cookie“. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné souborem cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci AdWords vidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdržíte však žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele.

Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webových stránek zákazníka AdWords a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a zákazník mohou rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Soubory cookie pro sledování konverzí můžete také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google pro sledování konverzí naleznete zde (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Můžeme také použít „Google Tag Manager“ k integraci a správě analytických a marketingových služeb Google na našich webových stránkách.

Další informace o používání údajů společností Google pro marketingové účely naleznete na stránce s přehledem: https://www.google.com/policies/technologies/ads je prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google k dispozici na adrese https://www.google.com/policies/privacy

Pokud si přejete vznést námitku proti zájmově orientované reklamě marketingových služeb Google, můžete použít možnosti nastavení a odhlášení, které poskytuje společnost Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Společnost Google je certifikována podle dohody Privacy Shield a poskytuje tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

4. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 1. Firemní stránky

Společnost PicRights Europe GmbH spravuje firemní stránky na různých sociálních sítích a platformách za účelem navázání kontaktu se zákazníky, zájemci a uživateli a pro marketingové účely. Při přístupu k příslušným sítím a platformám platí podmínky a pokyny pro zpracování údajů příslušných provozovatelů.

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat s aktivními zákazníky, zájemci a uživateli a informovat je o našich službách.

Pokud jsou údaje o uživatelích zpracovávány provozovateli platforem mimo EU, může to s sebou nést rizika, např. může být ztíženo vymáhání práv uživatelů. Společnost PicRights Europe GmbH obecně spolupracuje pouze s poskytovateli, kteří jsou certifikováni v rámci štítu na ochranu soukromí. Tito poskytovatelé se zavazují dodržovat normy EU pro ochranu údajů.

Údaje o uživatelích shromážděné na platformách jsou pravidelně zpracovávány pro účely reklamy a průzkumu trhu. Na základě chování uživatele a z něj vyplývajících zájmů se tak například vytvářejí uživatelské profily. Tyto uživatelské profily umožňují například umisťovat reklamy přizpůsobené předpokládaným zájmům uživatele uvnitř i vně platformy. Za tímto účelem jsou v počítači uživatele ukládány soubory cookie, které poskytují informace o chování uživatele a tím i o jeho zájmech. Kromě toho mohou být údaje uloženy také v uživatelských profilech, které jsou nezávislé na zařízeních používaných uživateli, například pokud jste členem příslušných platforem a jste k nim přihlášeni.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů na efektivní komunikaci s uživateli nebo našich oprávněných zájmů na informacích o uživatelích. Pokud vás provozovatel platformy požádá o souhlas se zpracováním údajů, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a., čl. 7 GDPR.

Samozřejmě se nás můžete zeptat na více informací. Upozorňujeme však, že k vašim uživatelským údajům má přístup pouze provozovatel platformy, který může přijmout nezbytná opatření a poskytnout informace, a proto je rozumnější kontaktovat přímo provozovatele platformy.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů a případných námitkách naleznete v níže uvedených informacích provozovatelů platforem.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) – Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com,

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAAO&status=Active.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko) – Zásady ochrany osobních údajů https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo) – Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. ZÁSUVNÉ MODULY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR používáme na našich webových stránkách sociální pluginy sociálních sítí Facebook, Twitter a LinkedIn na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na https://www.picrights.com/ za účelem lepší informovanosti naší společnosti. Základní reklamní účel je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou osobních údajů musí zaručit příslušný poskytovatel. Integrace těchto pluginů z naší strany probíhá takzvanou metodou dvou kliknutí kolem návštěvníků našich webových stránek nejlepším možným způsobem, jak je chránit.

 1. FACEBOOK

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Používáme tlačítko „LIKE“ nebo „PART“. Jedná se o nabídku společnosti Facebook. Když vstoupíte na stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen přímo z Facebooku do vašeho prohlížeče a integrován do webové stránky.

Integrací pluginů obdrží Facebook informaci, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte účet na Facebooku nebo nejste aktuálně přihlášeni na Facebook. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí přímo z vašeho prohlížeče na server Facebooku v USA a tam se ukládají.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přímo přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu účtu na Facebooku. Pokud interagujete s pluginy, například stisknutím tlačítka „LIKE“ nebo „SHARE“, odpovídající informace se také přenesou přímo na server Facebooku a tam se uloží. Informace jsou také zveřejněny na Facebooku a zobrazeny vašim přátelům na Facebooku.

Facebook může tyto informace použít pro účely reklamy, průzkumu trhu a poptávkově orientovaného designu facebookových stránek. Za tímto účelem Facebook vytváří profily používání, zájmů a vztahů, např. k vyhodnocení vašeho používání našich webových stránek s ohledem na reklamy, které se vám zobrazují na Facebooku, k informování ostatních uživatelů Facebooku o vašich aktivitách na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním Facebooku.

Pokud si nepřejete, aby Facebook spojoval informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek s vaším účtem na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/) společnosti Facebook.

Facebook je certifikován podle dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/policy.php.

 1. TWITTER

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na našich webových stránkách (Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, (Twitter. Pluginy Twitteru (tlačítko Tweet) poznáte podle loga Twitteru na našich stránkách. Přehled tlačítek tweetů naleznete zde (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Když vstoupíte na stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Twitter. Twitter obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „tweet“ Twitteru, když jste přihlášeni ke svému účtu na Twitteru, můžete propojit obsah našich stránek na svém profilu na Twitteru. To umožňuje Twitteru spojit návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel stránek nejsme obeznámeni s obsahem přenášených údajů ani s tím, jak je Twitter používá. Pokud si nepřejete, aby Twitter spojoval vaši návštěvu našich stránek, odhlaste se prosím ze svého účtu na Twitteru.

Twitter je certifikován podle dohody Privacy Shield a poskytuje tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter ((https://twitter.com/privacy).

 1. Písma Google

Integrujeme písma („Google Fonts“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů:

https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 1. Síť LinkedIn

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na našich webových stránkách funkce a obsah služby LinkedIn, kterou nabízí společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty, a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé vyjádřit své uznání obsahu, přihlásit se k odběru autorů obsahu nebo našich příspěvků.

Pokud jsou uživatelé členy platformy LinkedIn, může LinkedIn přiřadit volání výše uvedených obsahů a funkcí k profilům uživatelů této platformy. Chcete-li zabránit tomu, aby LinkedIn spojil vaši návštěvu našich stránek s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

LinkedIn je certifikován podle dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Odhlášení: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 1. Další služby

7.1 ReCaptcha

www.picrights.com vkládáme funkci \“ReCaptcha\“ poskytovatele služeb Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://www.google.com/recaptcha/ . Zpracování údajů se proto provádí na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Přečtěte si také naše obecné informace o souborech cookie v části 3.

Použití Recaptcha zabraňuje robotům zadávat údaje o našich online nabídkách. Aby bylo možné ověřit, že návštěvník webových stránek je člověk, vyhodnocují se údaje o chování uživatele (např. pohyby myši nebo dotazy), aby bylo možné odlišit lidi od robotů.

Společnost Google je certifikována podle dohody Privacy Shield, která poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

7.2 Cookiebot

V www.picrights.com používáme službu Cookiebot společnosti Cybot A/S Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko, abychom uložili vaše předvolby souborů cookie a používali soubory cookie pouze podle vašeho výběru. Zpracování údajů se proto provádí na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Přečtěte si také naše obecné informace o souborech cookie v části 3.

Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie na některé z našich webových stránek, společnost Cybot automaticky zaznamená následující údaje:

– Vaše IP číslo v anonymní podobě (poslední tři číslice jsou nastaveny na „0“).

– Datum a čas udělení souhlasu.

– Uživatelský agent vašeho prohlížeče

– Adresa URL, ze které byl souhlas udělen.

– Anonymní, náhodná a šifrovaná hodnota klíče.

Klíč a stav souhlasu je také uložen ve vašem prohlížeči v souboru cookie první strany „CookieConsent“, takže webová stránka může automaticky číst a respektovat souhlas uživatele pro všechna následná zobrazení stránek a budoucí uživatelské relace po dobu až 12 měsíců.

Klíč slouží jako důkaz souhlasu a ke kontrole, zda se stav souhlasu uložený ve vašem prohlížeči nezměnil od původního souhlasu se společností Cybot.

Zásady ochrany osobních údajů Cybot A/S: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

 1. PRÁVA DOTČENÝCH OSOB

Máte práva stanovená v GDPR a dalších platných právních předpisech, mimo jiné:

 1. požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 GDPR. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým vaše údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva na odvolání, původu vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili my, a existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplných informací o jejich podrobnostech;
 2. v souladu s článkem 16 GDPR požadovat bezodkladnou opravu nesprávných nebo úplných osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 3. požádat o výmaz vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, v souladu s čl. 17 GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. v souladu s článkem 18 GDPR omezit zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale odmítáte výmaz údajů a my údaje již nepotřebujeme, ale pokud je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo pokud jste podali námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;
 5. v souladu s čl. 20 GDPR obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě;
 6. v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili. V důsledku toho již v budoucnu nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu
 7. Podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR, jak je dále rozvedeno v části VIII těchto Podmínek.
 1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR, pokud k tomu existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace, nebo pokud je námitka namířena proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, kterou uplatníme bez upřesnění konkrétní situace.

Pokud si přejete uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, jednoduše privacy@PicRights.com pošlete e-mail.

10. BEZPEČNOST ÚDAJŮ

 1. Naše webové stránky a zúčtovací portál splňují vysoké požadavky standardu zabezpečení dat v odvětví platebních karet (PCI) a jsou jako takové certifikovány.
 2. Společnost PicRights Europe GmbH používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů, které spravujeme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.
 3. Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou požadavky, které zasíláte společnosti PicRights Europe GmbH jako provozovateli stránek, používá PicRights.com a/nebo resolve.picrights.com a/nebo history.picrights.com a/nebo picrights.cz šifrování SSL. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
 4. Pokud je aktivováno šifrování SSL, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.


11. DOBA ULOŽENÍ

1. Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Kromě toho mohou být údaje uloženy, pokud to stanovil evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech EU, kterým odpovědná osoba podléhá. Údaje budou zablokovány nebo vymazány také v případě, že uplyne doba uchovávání předepsaná výše uvedenými normami, pokud neexistuje potřeba dalšího uchovávání údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

2. Vaše údaje budou uchovávány po dobu tří let od ukončení uživatelské smlouvy se společností PicRights Europe GmbH. Po uplynutí této doby společnost PicRights Europe GmbH zkontroluje, zda jsou vaše údaje stále potřebné nebo zda k tomu existuje legitimní důvod.

3. Vaše údaje budou uchovávány po dobu tří let od zahájení trestního stíhání za porušení práv u společnosti PicRights Europe GmbH. Po uplynutí této doby společnost PicRights Europe GmbH zkontroluje, zda jsou vaše údaje stále potřebné nebo zda k tomu existuje legitimní důvod.

4. Osobní údaje z uživatelského rozhraní kontaktního formuláře a údaje zaslané e-mailem budou uchovávány po dobu tří let a po tuto dobu budou vymazány.

5. Údaje shromážděné službou Google Analytics při návštěvě webových stránek jsou automaticky vymazány po uplynutí 14 měsíců.

6. Pokud bude vaše žádost o pracovní místo zamítnuta, údaje, které jste předložili k žádosti, budou automaticky vymazány dva měsíce po oznámení o zamítnutí. To neplatí, pokud je delší uchovávání nezbytné z důvodu zákonných požadavků (např. důkazní břemeno podle obecného zákona o rovném zacházení) nebo pokud jste výslovně souhlasili s delším uchováváním v naší databázi zainteresovaných stran.

12. DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Pro poskytování osobních údajů společnosti PicRights Europe GmbH neexistují žádné zákonné ani smluvní povinnosti. Uvedení vašeho jména a příjmení, e-mailové adresy, poštovní adresy, bankovních údajů a daňového čísla při uzavírání licenční, vypořádací, uživatelské nebo zprostředkovatelské smlouvy je povinné pro uzavření a plnění smlouvy se společností PicRights Europe GmbH. Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete moci využívat služeb společnosti PicRights Europe GmbH ani uzavírat smlouvy se společností PicRights Europe GmbH.

 1. AKTUÁLNOST A ZMĚNA TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a účinné.
  2. Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a výše uvedených nabídek nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli vyvolat a vytisknout na webových stránkách pod https://www.picrights.com/terms-and-conditions/.

A.INFORMACE PODLE ČL. 13 GDPR PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE

PicRights Europe GmbH (dále jen PicRights Europe) je společnost se sídlem ve Švýcarsku s pobočkami v EU, a proto je povinna vás informovat o zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Na údaje právnických osob se GDPR nevztahuje.

I. TOTOŽNOST SPRÁVCE

PicRights Europe GmbH, zastoupená jednatelem panem Alfredem Höfingerem, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švýcarsko

II.KONTAKTNÍ ÚDAJE ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Švýcarsko
Upozornění: Pověřenec pro ochranu osobních údajů
E-mailem: privacy@PicRights.com

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD, OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

Zpracování údajů probíhá za účelem plnění uživatelské smlouvy a smlouvy o vymáhání práv mezi zákazníkem a společností PicRights Europe GmbH. Vaše údaje budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

IV. PŘÍJEMCE

Vaše údaje předáváme následujícím kategoriím příjemců, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy: poskytovatelé služeb, zejména poskytovatelé zasilatelských, tiskových a účetních služeb, banky nebo poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé IT služeb, dlužníci třetích stran, soudy, soudní vykonavatelé, advokáti a spolupracující partneři pro domácí a přeshraniční vymáhání pohledávek.

V. PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Společnost PicRights sdílí osobní údaje v rámci své skupiny nebo s třetími stranami pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud je přenos nezbytný pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, může společnost PicRights Europe GmbH také předávat osobní údaje do třetích zemí.

Společnost Picrights bude zasílat osobní údaje shromážděné v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do cizích zemí pouze za okolností, jako jsou:

 • Postupovat podle vašich pokynů;
 • Splnění zákonné povinnosti; nebo
 • Spolupráce s našimi agenty a poradci, které využíváme k tomu, aby nám pomáhali provozovat naše podnikání a služby.

Konkrétní třetí země, do kterých mohou být vaše osobní údaje předány, budou záviset na povaze našich služeb a operací. Ty mohou mimo jiné zahrnovat Spojené státy, Kanadu, Izrael a země v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo jiná místa, kde naši poskytovatelé služeb nebo partneři působí.  V případě, že se jedná o mezinárodní přenos údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zajistíme, aby byly chráněny stejným způsobem, jako kdyby byly používány v EHP, a to za použití některé ze záruk stanovených v GDPR.

VI. DOBA ULOŽENÍ

Po ukončení uživatelské smlouvy uzavřené se společností PicRights Europe GmbH společnost PicRights Europe po třech letech od ukončení smlouvy zkontroluje, zda vaše údaje stále potřebujeme nebo zda nesouhlasíme s vymazáním zákonných povinností uchovávání. Lhůta začíná běžet na konci roku, ve kterém byla smlouva ukončena.

VII. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud by společnost PicRights Europe GmbH od vás shromáždila osobní údaje, máte podle článků 15 až 22 GDPR následující práva, pokud jsou splněny následující zákonné podmínky: právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Dále máte podle čl. 14 odst. 2 písm. c) ve spojení s čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

VIII. STÍŽNOSTI U DOZOROVÉHO ÚŘADU A PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné, těmito orgány mohou být mimo jiné:

www.privacy.gov.au – Webové stránky australského federálního komisaře pro ochranu osobních údajů.

www.privacycommission.be – Internetové stránky belgického úřadu pro ochranu osobních údajů.

www.cpdp.bg – Internetové stránky bulharského úřadu pro ochranu osobních údajů.

www.priv.gc.ca – Internetové stránky kanadského komisaře pro ochranu osobních údajů.

www.azop.hr – Webové stránky chorvatského úřadu pro ochranu osobních údajů.

www.uoou.cz – Webové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů.

www.aki.ee – Internetové stránky estonského úřadu pro ochranu osobních údajů.

www.cnil.fr – Webové stránky francouzského úřadu pro ochranu osobních údajů.

www.dataprotection.ie – Internetové stránky komisaře pro ochranu osobních údajů Irské republiky.

www.garanteprivacy.it – Internetové stránky italského úřadu pro ochranu osobních údajů.

www.dvi.gov.lv – Internetové stránky lotyšského úřadu pro ochranu osobních údajů.

www.ada.lt – Internetové stránky litevského úřadu pro ochranu osobních údajů.

www.dataprotection.gov.mt – Internetové stránky Komise pro ochranu osobních údajů Maltské republiky.

www.giodo.gov.pl – Internetové stránky polského generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

www.dataprotection.ro – Internetové stránky rumunského vnitrostátního orgánu pro dohled nad zpracováním osobních údajů.

www.dataprotection.gov.sk – Webové stránky slovenského úřadu pro ochranu osobních údajů.

www.ip-rs.si – Internetové stránky slovinského komisaře pro informace.

www.agpd.es – Webové stránky španělské agentury pro ochranu osobních údajů.

www.ico.gov.uk – Internetové stránky britského komisaře pro informace.

IX. POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou nezbytné pro plnění smlouvy, zejména pro vymáhání nároků a pro fakturaci. Neexistuje žádná smluvní ani zákonná povinnost údaje poskytnout. Bez těchto osobních údajů však nebude plnění smlouvy možné.

INFORMACE PODLE ČL. 13, 14 GDPR PRO UŽIVATELE OBRÁZKŮ

PicRights Europe GmbH (dále jen PicRights Europe) jako společnost se sídlem a pobočkami v EU je povinna vás informovat o zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Na údaje právnických osob se GDPR nevztahuje.

X. TOTOŽNOST SPRÁVCE

PicRights Europe GmbH, zastoupená jednatelem panem Alfredem Höfingerem, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švýcarsko

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Švýcarsko
Upozornění: Pověřenec pro ochranu osobních údajů
E-mailem: privacy@PicRights.com

XI. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD, OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

Údaje jsou zpracovávány za účelem objasnění právního stavu (žádost o autorizaci), nabídnutí následné licence nebo za účelem soudního stíhání a správy pohledávek. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je zpracování vašich údajů nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany a k ověření existence a případného uplatnění právního nároku na náhradu škody. To představuje oprávněný zájem společnosti PicRights Europe GmbH.

XII. KATEGORIE ÚDAJŮ A PŮVOD ÚDAJŮ

Zpracováváme následující kategorie údajů: kmenové údaje, komunikační údaje, údaje o pohledávkách a případně platební údaje. Údaje shromažďujeme prostřednictvím volně přístupných zdrojů, tj. z webových stránek, na kterých jsme zjistili možné porušení autorského práva, z údajů WhoIs výše uvedených webových stránek, zlatých stránek, obchodních rejstříků atd. V některých případech nám údaje poskytují naši klienti.

XIII. PŘÍJEMCE

V rámci policenčního procesu nebo vymáhání nároků na náhradu škody může společnost PicRights Europe GmbH předat vaše údaje našim klientům a v případě potřeby následujícím kategoriím příjemců, pokud je to nezbytné pro vymáhání nároků: úvěrové agentury, poskytovatelé služeb, zejména poskytovatelé přepravních a sběrných služeb, dlužníci třetích stran, úřady pro registraci rezidentů,  soudy, soudní vykonavatelé, advokáti.

XIV. DOBA ULOŽENÍ

Vaše údaje budou uchovávány po dobu tří let po získání následné licence, zaplacení za minulé použití, zaplacení náhrady škody nebo jiném ukončení případu u společnosti PicRights Europe GmbH. Po uplynutí této doby společnost PicRights zkontroluje, zda jsou vaše údaje stále potřebné nebo zda k tomu existuje legitimní důvod.

XV. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud od vás společnost PicRights shromáždila osobní údaje, máte podle článků 15 až 22 GDPR následující práva, pokud jsou splněny zákonné podmínky: právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Dále máte podle čl. 14 odst. 2 písm. c) ve spojení s čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Datum prohlášení o ochraně osobních údajůBřezen 2024