Sekcja I – Warunki korzystania ze strony internetowej PicRights

1. Warunki użytkowania

Uzyskując dostęp lub korzystając z PicRights.com i/lub resolve.picrights.com i/lub history.picrights.com i/lub picrights.global (pojedynczo lub razem, „Witryna”), użytkownik akceptuje niniejszą prawnie wiążącą umowę („Warunki korzystania z witryny”). Regulamin Witryny stanowi umowę prawną pomiędzy użytkownikiem Witryny („Użytkownik”) a PicRights Europe GmbH („PicRights”). Dla celów Warunków korzystania z Witryny, „PicRights” obejmuje przez odniesienie PicRights oraz jej spółki zależne i stowarzyszone. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Witryny przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków Witryny oraz wszystkich warunków, zasad i wytycznych włączonych przez odniesienie.

PicRights zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Witryny w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Twoim obowiązkiem jest regularne przeglądanie Warunków korzystania z Witryny. Dalszy dostęp do Witryny lub korzystanie z niej po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację zmodyfikowanych Warunków korzystania z Witryny.

Jeśli nie chcesz być związany Warunkami Witryny, uprzejmie nie korzystaj z Witryny. Jeśli użytkownik korzysta z Witryny w imieniu jakiegokolwiek podmiotu lub osoby trzeciej, oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do zaakceptowania niniejszego Regulaminu Witryny w ich imieniu oraz że taki podmiot lub osoba trzecia zgadza się zwolnić PicRights z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia niniejszych Warunków korzystania z Witryny.

2. Własność strony internetowej i treści

Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez PicRights. Materiały wykorzystywane i wyświetlane w Witrynie, w tym między innymi obrazy, teksty, artykuły, oprogramowanie, fotografie, grafiki, ilustracje, dzieła sztuki, nazwy, logo i znaki towarowe (zwane łącznie „Treścią”) są własnością PicRights lub licencjodawców lub klientów PicRights i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami. Treści nie mogą być kopiowane ani retransmitowane w żadnej formie bez wyraźnej pisemnej zgody PicRights.

3. Dozwolone korzystanie z niniejszej Witryny i zachowanie użytkownika

Strona internetowa została utworzona w celach informacyjnych, przede wszystkim z korzyścią dla klientów i stron PicRights, które otrzymały wiadomości od PicRights. Korzystanie z Serwisu lub Treści w sposób inny niż zgodny z ich przeznaczeniem jest zabroniony.

Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, zabrania się:

 1. korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia i/lub ekstrakcji danych i/lub obrazów w związku z Witryną Internetową Treści;
 2. inżynieria wsteczna Witryny lub jakiejkolwiek Treści;
 3. manipulowanie lub wyświetlanie w inny sposób Witryny lub Treści za pomocą ramek lub podobnych technologii nawigacyjnych;
 4. usuwanie wszelkich informacji o zarządzaniu prawami (RMI) zawartych w Treści, w tym między innymi metadanych, informacji o autorstwie, informacji o prawach autorskich lub znaków wodnych;
 5. korzystanie z Witryny w celu znęcania się, nękania, grożenia, podszywania się lub zastraszania jakiejkolwiek osoby;
 6. korzystanie z Witryny w celu publikowania lub przesyłania, lub powodowania zamieszczania lub przesyłania, jakichkolwiek Treści lub komunikatów, które są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, obraźliwe, bluźniercze lub które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby;
 7. korzystanie z Witryny w celu tworzenia lub przesyłania niechcianego „spamu”;
 8. korzystanie z Witryny w celu reklamowania lub nakłaniania dowolnego użytkownika do kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług osób trzecich, lub do wykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu kontaktowania się, reklamowania, pozyskiwania lub sprzedawania jakiemukolwiek użytkownikowi bez jego uprzedniej wyraźnej zgody; lub
 9. korzystania z Serwisu w sposób inny niż zgodny z jego przeznaczeniem.

4. Brak porady prawnej

Witryna i Treści są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nic, co pojawia się w Witrynie, nie stanowi porady prawnej ani innej profesjonalnej porady ani opinii jakiegokolwiek rodzaju. Zaleca się zasięgnięcie konkretnej porady prawnej, kontaktując się z radcą prawnym w sprawie konkretnych kwestii prawnych. Wszelkie Treści publikowane w tej Witrynie są aktualne w dniu ich pierwotnej publikacji, ale nie należy ich traktować jako dokładnych, aktualnych lub odpowiednich do jakiegokolwiek konkretnego celu.

5. Ogólne wyłączenie odpowiedzialności

Korzystanie z Witryny i wszelkich Treści odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. O ile niniejsze Warunki korzystania z Witryny nie stanowią inaczej, Witryna i wszelkie Treści są dostarczane „w stanie, w jakim są”, „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi oświadczeń, gwarancji lub warunków tytułu prawnego lub dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub kompatybilności z jakimkolwiek sprzętem komputerowym lub innym sprzętem,  system operacyjny lub oprogramowanie. PicRights nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje, że korzystanie z Witryny będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku PicRights nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, przykładowe, ustawowe, przypadkowe, szczególne lub wtórne, zarówno przewidywalne, jak i nieprzewidywalne, oparte na roszczeniach (w tym między innymi roszczeniach odszkodowawczych z tytułu utraty zysków lub możliwości biznesowych, opóźnień lub niemożności korzystania z Witryny lub Treści, błędów, pominięć, przerw, usunięcia lub uszkodzenia plików,  błędy, wady, opóźnienia w przygotowaniach lub transmisji) wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Witryny lub jakichkolwiek Treści, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób.

7. Prawo właściwe

Warunki Witryny i wszelkie spory wynikające z lub w związku z Regulaminem Witryny będą regulowane, interpretowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem szwajcarskim (z wyłączeniem stosowania norm kolizyjnych), a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów szwajcarskich w celu podjęcia wszelkich działań prawnych wynikających z korzystania z Witryny lub z nią związanych,  Treści i/lub wszelkie spory wynikające z Warunków Witryny lub z nimi związane.

8. Polityka prywatności

PicRights zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest Twoje prawo do prywatności i wrażliwość danych osobowych. Nasza Polityka prywatności, która jest włączona do Warunków korzystania z witryny w sekcji II poniżej, określa dane osobowe, które gromadzimy, sposób zarządzania danymi osobowymi użytkownika oraz sposób ochrony jego prywatności.

9. Osoby niepełnoletnie

Witryna jest dostępna wyłącznie dla upoważnionych przedstawicieli osób prawnych oraz osób fizycznych, które ukończyły 18 lat.

10. Znaki towarowe

Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów oraz nazwy firm lub logo wymienione lub wyświetlane na stronie internetowej są własnością ich odpowiednich właścicieli. Nie wolno ich wykorzystywać w żaden sposób bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiednich właścicieli.

11. Powiązane strony internetowe

Linki do innych stron internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika i niekoniecznie stanowią poparcie ze strony PicRights. PicRights nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do treści, praktyk lub niezawodności jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzą linki.

12. Nagłówki

Wszelkie nagłówki zawarte w Regulaminie Witryny zostały umieszczone wyłącznie dla wygody odniesienia i nie wpływają w żaden sposób na Warunki korzystania z Witryny.

13. Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu Witryny narusza prawo obowiązujące w danej jurysdykcji i jest niewykonalne, postanowienie to zostanie wyłączone, a pozostała część niniejszego Regulaminu Witryny pozostanie w mocy.

14. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące PicRights lub Regulaminu Witryny należy kierować na adres:

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Szwajcaria

Sekcja II – Polityka prywatności PicRights

I. PREAMBUŁA

PicRights zdaje sobie sprawę ze znaczenia prywatności i wrażliwości danych osobowych (zdefiniowanych poniżej). PicRights zobowiązuje się do ochrony wszelkich danych osobowych, które przechowuje. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób PicRights zarządza danymi osobowymi użytkownika i chroni jego prywatność. Polityka prywatności PicRights nie ma zastosowania do informacji o podmiotach gospodarczych, które prowadzą działalność gospodarczą jako korporacje, spółki osobowe lub w innych formach stowarzyszeń. PicRights chroni jednak poufność takich informacji zgodnie z prawem i własną polityką PicRights. Początkowe i dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Ponieważ PicRights regularnie przegląda wszystkie swoje polityki i procedury prywatności, PicRights może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności bez uprzedzenia. Zachęcamy do regularnego przeglądania Polityki prywatności. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI RICRIGHTS, NIE KORZYSTAJ ZE STRONY INTERNETOWEJ.

II. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH SPÓŁKI

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych dotyczy przetwarzania danych przez:

PicRights Europe GmbH reprezentowaną przez Dyrektora Zarządzającego Alfreda Höfingera, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Szwajcaria

Z inspektorem ochrony danych osobowych firmy PicRights Europe można skontaktować się pod adresem:

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Szwajcaria
Attention: Privacy Officer
E-mail: privacy@PicRights.com

III. GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ RODZAJ I CEL ICH WYKORZYSTANIA

a. PODCZAS ODWIEDZANIA STRONY INTERNETOWEJ

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową https://www.picrights.com/ i/lub picrights.global oraz nasz portal https://resolve.picrights.com/ i/lub https://history.picrights.com, przeglądarka na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera na naszej stronie internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje są rejestrowane bez podejmowania działań z Państwa strony i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia po 30 dniach:

• Adres IP komputera żądającego dostępu,• Data i godzina dostępu,• Nazwa i adres URL pobranego pliku,• Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza),• Dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego (typ przeglądarki/wersja przeglądarki, używany system operacyjny);• Dane dotyczące użytkowania (e.g. pages odwiedzin, zainteresowanie treścią, czas dostępu)

Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej (nawiązanie połączenia), bezpieczeństwa systemu, technicznego administrowania infrastrukturą sieciową, optymalizacji oferty internetowej oraz wygodnego korzystania z naszej strony internetowej. Adres IP jest analizowany tylko w przypadku ataków na infrastrukturę sieciową PicRights Europe GmbH oraz w celach statystycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w punktach 4 i 6 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

b. PRZY SKŁADANIU SPRAWY

Jeśli użytkownik zgłosi sprawę do PicRights Europe GmbH i zleci firmie PicRights wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia, musi podać następujące informacje najpóźniej w momencie składania sprawy:

• Dane kontaktowe (adres, adres e-mail)• Firma, jeśli jest dostępna• Numer identyfikacji podatkowej, jeśli jest dostępny• Dane bankowe (IBAN/numer konta, kod BIC/swift)

W przypadku tworzenia dodatkowych użytkowników należy podać ich imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Dane te są nam potrzebne do realizacji umowy agencyjnej.

c. PODCZAS KORZYSTANIA Z PORTALU ROZLICZENIOWEGO W CELU UDZIELENIA LICENCJI

Jeśli przedstawisz dowód posiadania licencji w https://resolve.picrights.com/ i/lub https://history.picrights.com, musisz podać następujące informacje zgodnie z prawdą:

• Twoje imię i nazwisko• Dane kontaktowe (adres, adres e-mail)

Jeśli zdjęcie zostało nabyte od osoby fizycznej, należy podać jej imię i nazwisko. Podanie dodatkowych danych osobowych licencjodawcy jest opcjonalne, ale ułatwia weryfikację ważności licencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Dane są nam potrzebne do weryfikacji legalności udowodnionej licencji oraz do weryfikacji stanu faktycznego i prawnego.

d. PŁACĄC ZA WCZEŚNIEJSZE UŻYCIE

Jeśli użytkownik zapłacił za wcześniejsze użytkowanie w https://resolve.picrights.com/ i/lub https://history.picrights.com, musi podać następujące informacje zgodnie z prawdą:

• Twoje imię i nazwisko• Dane kontaktowe (adres, adres e-mail)• Firma, jeśli jest dostępna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Dane te są nam potrzebne do realizacji umowy użytkowania i świadczenia usług umownych.

Informacje o płatnościach są przetwarzane przez podwykonawców przetwarzania danych unzer (więcej informacji: https://www.unzer.com/en/rechtliches/) i PayPal (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full) na podstawie art. 28 RODO.

e. PRZY ZAWIERANIU UGODY

W przypadku zawarcia ugody w https://resolve.picrights.com/ i/lub https://history.picrights.com należy podać następujące informacje zgodnie z prawdą:

• Twoje imię i nazwisko• Dane kontaktowe (adres, adres e-mail)• Firma, jeśli jest dostępna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Dane te są nam potrzebne do realizacji umowy użytkowania i świadczenia usług umownych.

f. PODCZAS NAWIĄZYWANIA KONTAKTU

Istnieje kilka sposobów skontaktowania się z PicRights Europe GmbH.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą formularza zamieszczonego na https://www.picrights.com/. Imię i nazwisko oraz prawidłowy adres e-mail są wymagane, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą być przekazywane dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przetworzenia zapytania kontaktowego i jego przetwarzania. Informacje o użytkowniku mogą być przechowywane w Systemie Zarządzania Relacjami z Klientem („System CRM”), patrz punkt 3.1.2, lub w porównywalnym systemie.

g. PLIKI COOKIES

W naszej ofercie online używamy plików cookie. Są to małe pliki, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie wyrządzają szkód Twojemu urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

Informacje przechowywane w pliku cookie to małe fragmenty danych lub kodu, które identyfikują konkretne urządzenie używane do łączenia się z naszą witryną. Nie oznacza to jednak, że mamy natychmiastową wiedzę na temat Twojej tożsamości.

Stosowanie plików cookie ma na celu zwiększenie komfortu korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład używamy tzw. sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Zostaną one automatycznie usunięte po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas, aby zoptymalizować przyjazność dla użytkownika. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpozna ona, że już u nas byłeś oraz jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty (patrz punkt 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, gdy powrócisz na naszą stronę, że już z nami byłeś. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na Twoim komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Pliki cookie używane w domenach Picrights:

DomenaKlucz cookieTypDostawcaWygaśnięcieOpis:__________
resolve.picrights.comASP.NET_SessionIdProtokół HTTPPrawa do zdjęćSesjaSesyjny plik cookie platformy ogólnego przeznaczenia, używany przez witryny napisane przy użyciu technologii opartych na platformie Miscrosoft .NET. Zazwyczaj używany do utrzymywania zanonimizowanej sesji użytkownika przez serwer.
history.picrights.comASP.NET_SessionIdProtokół HTTPPrawa do zdjęćSesjaSesyjny plik cookie platformy ogólnego przeznaczenia, używany przez witryny napisane przy użyciu technologii opartych na platformie Miscrosoft .NET. Zazwyczaj używany do utrzymywania zanonimizowanej sesji użytkownika przez serwer.
picrights.com1.gifPikselCookiebot (Ciasteczkowy)SesjaSłuży do zliczania liczby sesji na stronie, niezbędnych do optymalizacji dostarczania produktów CMP.
picrights.comZgoda na pliki cookieProtokół HTTPCookiebot (Ciasteczkowy)1 rokPrzechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny
picrights.comrc::aJęzyk HTMLWyszukiwarka GoogleUporczywyTen plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, aby sporządzać prawidłowe raporty dotyczące korzystania z jej strony internetowej.
picrights.comrc::cJęzyk HTMLWyszukiwarka GoogleSesjaTen plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.
picrights.comwpEmojiUstawienia ObsługujeJęzyk HTMLPrawa do zdjęćSesjaTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie, które służą do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionki, suwaków bloga/zdjęć, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.
picrights.globalNie używamy plików cookie

h. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO,
 • ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu swoich danych,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO,
 • jest to prawnie dopuszczalne i niezbędne do realizacji stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Udostępniamy Twoje dane następującym grupom osób:

Dostawcy usług, w szczególności dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług księgowych i windykacyjnych, adwokaci, sądy, komornicy, dłużnicy i byli wierzyciele.

Dane, które mogą być udostępniane:

 1. Nazwa
 2. Adres
 3. E-mail

W zakresie, w jakim przekazanie danych jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do świadczenia usług wynikających z umowy, PicRights Europe GmbH przekazuje dane osobowe również do państw trzecich, art. 49 ust. 1 lit. b), c) RODO.
W przypadku, gdy w kraju przeznaczenia będzie to międzynarodowy transfer danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, podejmiemy odpowiednie kroki prawne w celu zapewnienia, że odbywa się to zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i w sposób zgodny z prawem użytkowników do prywatności, zgodnie z sekcją V niniejszych Warunków.

Jeżeli na podstawie umowy o przetwarzanie danych zlecamy osobom trzecim, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

IV. USŁUGI ANALIZY INTERNETOWEJ

a. Narzędzia śledzące

Wymienione poniżej środki śledzenia, które mogą być przez nas stosowane, są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Dzięki zastosowanym środkom śledzenia chcemy mieć pewność, że nasza strona internetowa jest zaprojektowana tak, aby spełniała wymagania i była stale optymalizowana. Za pomocą środków śledzenia wykorzystujemy również statystyczne rejestrowanie korzystania z naszej strony internetowej i jej ocenę w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzących.

b. Usługa Google Analytics

Google Analytics, usługa analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc., (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; zwana dalej „Google”).

Podczas korzystania z Google Analytics tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 3). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

• Typ/wersja przeglądarki,• używany system operacyjny,• Adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),• Godzina wysłania żądania do serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, dzięki czemu przyporządkowanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Mamy uzasadniony interes w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online; podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zawarliśmy umowę z Google dotyczącą przetwarzania danych na zlecenie i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.

Użytkownik może zrezygnować z korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając ten link. Plik cookie opt-out jest ustawiany, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out. Wyłącz Google Analytics

Google Inc. jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych (https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en). Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

c. USŁUGI REMARKETINGOWE GOOGLE

(„Usługi marketingowe Google”) firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, („Google”) z siedzibą pod adresem https://www.picrights.com/.

Usługi marketingowe Google umożliwiają nam kierowanie reklam do i na naszej stronie internetowej w celu prezentowania użytkownikom tylko tych reklam, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownik widzi reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, nazywa się to „remarketingiem”. W tym celu, gdy uzyskuje się dostęp do naszej i innych stron internetowych, na których aktywne są usługi marketingowe Google, Google bezpośrednio wykonuje kod z Google, a tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znane również jako „web beacons”) są zintegrowane ze stroną internetową. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można również stosować porównywalne technologie).

Cel ten stanowi uzasadniony interes PicRights Europe GmbH (tj. interes w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W pliku tym odnotowuje się, które strony internetowe odwiedza użytkownik, jakie treści go interesują i na jakie oferty kliknął, a ponadto informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie odwiedzin, a także dalsze informacje na temat korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkowników, przy czym w ramach Google Analytics informujemy, że adres IP jest skracany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest w całości przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Powyższe informacje mogą być również łączone przez Google z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedza następnie inne strony internetowe, mogą być wyświetlane reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza np. nazwisk lub adresów e-mail użytkowników, ale przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest tym posiadaczem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez pseudonimizacji. Informacje o użytkownikach zebrane przez usługi marketingowe Google są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Jedną z usług marketingowych Google, z których korzystamy, jest internetowy program reklamowy „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny „plik cookie konwersji”. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane przez plik cookie są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords widzą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby na identyfikację użytkowników.

Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta AdWords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Użytkownik może zrezygnować z korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Możesz również dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Politykę prywatności Google dotyczącą śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Możemy również korzystać z „Google Tag Manager” w celu zintegrowania i zarządzania usługami analitycznymi i marketingowymi Google na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów marketingowych można znaleźć na stronie przeglądu: https://www.google.com/policies/technologies/ads oświadczenie Google o ochronie danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy

Jeśli chcesz sprzeciwić się reklamom opartym na zainteresowaniach w usługach marketingowych Google, możesz skorzystać z opcji ustawień i rezygnacji udostępnionych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Google posiada certyfikat Privacy Shield Agreement i tym samym gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

d. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Strony firmowe

PicRights Europe GmbH prowadzi strony firmowe na różnych portalach społecznościowych i platformach w celu nawiązania kontaktu z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz w celach marketingowych. W przypadku dostępu do odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich operatorów.

Utrzymujemy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby komunikować się z aktywnymi klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach.

Jeżeli dane użytkowników są przetwarzane przez operatorów platform poza UE, może to wiązać się z ryzykiem, np. egzekwowanie praw użytkowników może być utrudnione. PicRights Europe GmbH zasadniczo współpracuje wyłącznie z dostawcami, którzy są certyfikowani w ramach Tarczy Prywatności. Dostawcy ci zobowiązują się do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych.

Dane użytkowników gromadzone na platformach są regularnie przetwarzane w celach reklamowych i badania rynku. I tak na przykład profile użytkowników są tworzone na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań użytkownika. Te profile użytkowania umożliwiają na przykład umieszczanie reklam dostosowanych do przypuszczalnych zainteresowań użytkownika wewnątrz i na zewnątrz platformy. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie, które dostarczają informacji o zachowaniu użytkownika, a tym samym o jego zainteresowaniach. Ponadto dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowników, które są niezależne od urządzeń używanych przez użytkowników, na przykład jeśli użytkownik jest członkiem odpowiednich platform i jest na nich zalogowany.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w skutecznej komunikacji z użytkownikami lub naszych uzasadnionych interesów w zakresie informacji o użytkownikach. Jeżeli operator platformy poprosi Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO.

Oczywiście możesz poprosić nas o więcej informacji. Należy jednak pamiętać, że tylko operator platformy ma dostęp do danych użytkownika i może podjąć niezbędne środki i udzielić informacji, dlatego bardziej sensowny jest bezpośredni kontakt z operatorem platformy.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych i ewentualnych sprzeciwów można znaleźć w informacjach przekazanych przez operatorów platform, do których linki znajdują się poniżej.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com,

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy, rezygnacja: https://twitter.com/personalization, Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAAO&status=Active.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) – Polityka prywatności https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy rezygnacja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy) – Polityka prywatności/ Rezygnacja: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

2. WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO korzystamy z wtyczek społecznościowych sieci społecznościowych Facebook, Twitter i LinkedIn na naszej stronie internetowej w https://www.picrights.com/ w celu lepszego rozpowszechnienia naszej firmy. Podstawowy cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z przepisami o ochronie danych musi być zagwarantowana przez odpowiedniego dostawcę. Integracja tych wtyczek odbywa się przez nas w sposób tzw. metody dwóch kliknięć wokół odwiedzających naszą stronę internetową w najlepszy możliwy sposób ochrony.

3. FACEBOOK

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Używamy przycisku „LIKE” lub „PART”. Jest to oferta Facebooka.Po wejściu na stronę naszej witryny internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną internetową.

Dzięki integracji wtyczek Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie mają Państwo konta na Facebooku lub nie są aktualnie zalogowani na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może bezpośrednio przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „LUBIĘ TO” lub „UDOSTĘPNIJ”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje są również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym z Facebooka.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i projektowania stron na Facebooku zgodnie z zapotrzebowaniem. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także prawa użytkownika i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych (https://www.facebook.com/about/privacy/) Facebooka.

Facebook jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php.

4. ŚWIERGOT

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na naszej stronie internetowej (Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, (Twitter. Wtyczki Twittera (przycisk tweeta) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Przegląd przycisków tweetów można znaleźć tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Po wejściu na stronę naszej witryny internetowej, która zawiera taką wtyczkę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „tweetuj” na Twitterze, będąc zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Twitterze. Dzięki temu Twitter może przyporządkować wizytę na naszych stronach do konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie znamy treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twitter.Jeśli nie chcesz, aby Twitter przyporządkowywał Twoją wizytę na naszych stronach, wyloguj się ze swojego konta na Twitterze.

Twitter jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy, rezygnacja: https://twitter.com/personalization. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera ((https://twitter.com/privacy).

5. Czcionki Google

Integrujemy czcionki („Google Fonts”) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności:

https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

6. LinkedIn

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na naszej stronie internetowej funkcje i treści usługi LinkedIn, oferowanej przez LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Mogą to być na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub teksty oraz przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą wyrazić swoje uznanie dla treści, subskrybować autorów treści lub nasze wpisy.

Jeśli użytkownicy są członkami platformy LinkedIn, LinkedIn może przyporządkować wywołanie powyższych treści i funkcji do profili użytkowników. Aby uniemożliwić LinkedIn powiązanie wizyty na naszej stronie z kontem LinkedIn, należy wylogować się ze swojego konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony.

LinkedIn jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Polityka prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Rezygnacja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

7. Inne usługi

7.1 ReCaptcha

Na www.picrights.com umieszczamy funkcję „ReCaptcha” dostawcy usług Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://www.google.com/recaptcha/ . Przetwarzanie danych odbywa się zatem na podstawie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prosimy również o zapoznanie się z naszymi ogólnymi informacjami na temat plików cookie w punkcie 3.

Korzystanie z Recaptcha uniemożliwia botom wprowadzanie danych do naszych ofert online. W celu weryfikacji, czy odwiedzający stronę internetową jest człowiekiem, dane dotyczące zachowania użytkownika (np. ruchy myszy lub zapytania) są oceniane w celu odróżnienia ludzi od botów.

Google posiada certyfikat Privacy Shield Agreement, który gwarantuje zgodność z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

7.2 Cookiebot

W www.picrights.com korzystamy z usługi Cookiebot firmy Cybot A/S Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania, aby zapisać Twoje preferencje dotyczące plików cookie i używać plików cookie tylko zgodnie z Twoim wyborem. Przetwarzanie danych odbywa się zatem na podstawie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prosimy również o zapoznanie się z naszymi ogólnymi informacjami na temat plików cookie w punkcie 3.

Jeśli wyrazisz zgodę na używanie plików cookie na jednej z naszych stron internetowych, następujące dane są automatycznie rejestrowane przez Cybot:

– Twój numer IP w formie anonimowej (ostatnie trzy cyfry są ustawione na „0”).

– Data i godzina wyrażenia zgody.

– Agent użytkownika Twojej przeglądarki

– Adres URL, z którego została wyrażona zgoda.

– Anonimowa, losowa i zaszyfrowana wartość klucza.

Klucz i stan zgody są również przechowywane w przeglądarce w pliku cookie pierwszej kategorii „CookieConsent”, dzięki czemu strona internetowa może automatycznie odczytywać i respektować zgodę użytkownika na wszystkie kolejne odsłony strony i przyszłe sesje użytkownika przez okres do 12 miesięcy.

Klucz służy jako dowód zgody i do sprawdzenia, czy status zgody zapisany w przeglądarce nie zmienił się w stosunku do pierwotnej zgody na Cybota.

Polityka prywatności Cybot A/S: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Państwu prawa przewidziane w RODO i innych obowiązujących przepisach, m.in.:

1. żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do odwołania, pochodzeniu Państwa danych,  jeśli nie zostały one przez nas zebrane, oraz istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat ich danych;

2. zgodnie z art. 16 RODO żądać niezwłocznego sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych;

3. zażądać usunięcia przechowywanych u nas danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

4. zgodnie z art. 18 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo usunięcia danych, a my nie potrzebujemy już danych, ale jeśli są one potrzebne Państwu do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;

5. zgodnie z art. 20 RODO do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, aktualnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej;

6. zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W związku z tym nie możemy już w przyszłości przetwarzać danych na podstawie tej zgody

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, zgodnie z opisem zawartym w punkcie VIII niniejszych Warunków.

9. PRAWO DO SPRZECIWU

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które zrealizujemy bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@PicRights.com.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Nasza strona internetowa i portal rozliczeniowy spełniają wysokie wymagania Payment Card Industry Data Security Standard (PCI) i są certyfikowane jako takie.

2. PicRights Europe GmbH stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony zarządzanych przez nas danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

3. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak żądania wysyłane do PicRights Europe GmbH jako operatora strony, PicRights.com i/lub resolve.picrights.com i/lub history.picrights.com i/lub picrights.global używa szyfrowania SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

4. Jeśli szyfrowanie SSL jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

11. OKRES PRZECHOWYWANIA

1. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeśli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

2. Twoje dane będą przechowywane przez trzy lata po rozwiązaniu umowy użytkownika z PicRights Europe GmbH. Po tym czasie PicRights Europe GmbH sprawdzi, czy Państwa dane są nadal potrzebne lub czy istnieje ku temu uzasadniony powód.

3. Twoje dane będą przechowywane przez trzy lata po wszczęciu postępowania karnego w sprawie naruszenia w PicRights Europe GmbH. Po tym czasie PicRights Europe GmbH sprawdzi, czy Państwa dane są nadal potrzebne lub czy istnieje ku temu uzasadniony powód.

4. Dane osobowe z interfejsu użytkownika formularza kontaktowego oraz dane przesłane pocztą elektroniczną będą przechowywane przez okres do trzech lat, po upływie którego zostaną usunięte.

5. Dane zbierane przez Googly Analytics podczas odwiedzania strony internetowej są automatycznie usuwane po okresie 14 miesięcy.

6. Jeśli Twoja aplikacja na stanowisko zostanie odrzucona, dane, które podałeś do aplikacji, zostaną automatycznie usunięte po dwóch miesiącach od powiadomienia o odrzuceniu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na wymogi prawne (np. ciężar dowodu zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu) konieczne jest dłuższe przechowywanie danych lub jeśli użytkownik wyraźnie zgodził się na dłuższe przechowywanie w naszej bazie danych zainteresowanych stron.


12. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Nie istnieją żadne prawne ani umowne zobowiązania do przekazywania danych osobowych PicRights Europe GmbH. Podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, danych bankowych i numeru identyfikacji podatkowej przy zawieraniu umowy licencyjnej, rozliczeniowej, użytkowania lub umowy agencyjnej jest obowiązkowe do zawarcia i wykonania umowy z PicRights Europe GmbH. Jeśli nie podasz tych danych, nie będziesz mógł korzystać z usług PicRights Europe GmbH ani zawierać umów z PicRights Europe GmbH.


13. AKTUALNOŚĆ I ZMIANA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest aktualnie ważne i obowiązuje.2. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i powyższych ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili wywołać i wydrukować na stronie internetowej pod https://www.picrights.com/terms-and-conditions/.

A. INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 13 RODO DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

PicRights Europe GmbH (zwana dalej PicRights Europe) jest spółką z siedzibą w Szwajcarii z biurami w UE i w związku z tym jest zobowiązana do informowania Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osób prawnych nie podlegają zakresowi stosowania RODO.

I. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

PicRights Europe GmbH reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego Alfreda Höfingera, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Szwajcaria

II. DANE KONTAKTOWE URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Szwajcaria
Do wiadomości: Inspektor ochrony danych
osobowych Przez e-mail: privacy@PicRights.com

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, PRAWNIE UZASADNIONY INTERES

Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umowy użytkowania i umowy o egzekwowaniu praw między klientem a PicRights Europe GmbH. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

IV. ODBIORCA

Przekazujemy Państwa dane następującym kategoriom odbiorców, o ile jest to niezbędne do realizacji umowy: usługodawcom, w szczególności dostawcom usług spedycyjnych, poligraficznych i księgowych, bankom lub dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług IT, dłużnikom zewnętrznym, sądom, komornikom, prawnikom i partnerom kooperacyjnym w zakresie krajowej i transgranicznej windykacji należności.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

PicRights udostępnia dane osobowe w ramach swojej Grupy lub stronom trzecim w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, w zakresie, w jakim przekazanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, PicRights Europe GmbH może również przekazywać dane osobowe do państw trzecich.

Picrights będzie przesyłać dane osobowe zebrane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do innych krajów wyłącznie w takich okolicznościach, jak:

 • Postępować zgodnie z instrukcjami;
 • W celu wywiązania się z obowiązku prawnego; lub
 • Współpraca z naszymi agentami i doradcami, z których usług korzystamy w celu prowadzenia naszej działalności i usług.

Konkretne państwa trzecie, do których mogą być przekazywane Państwa dane osobowe, będą zależeć od charakteru naszych usług i działań. Mogą to być między innymi Stany Zjednoczone, Kanada, Izrael i kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub inne lokalizacje, w których nasi usługodawcy lub partnerzy prowadzą działalność.  W przypadku, gdy w kraju przeznaczenia stanowi to międzynarodowy transfer danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, upewnimy się, że są one chronione w taki sam sposób, jak gdyby były używane w EOG, przy użyciu któregokolwiek z zabezpieczeń przewidzianych w RODO.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA

Po rozwiązaniu umowy użytkowania zawartej z PicRights Europe GmbH, PicRights Europe sprawdzi po trzech latach od rozwiązania umowy, czy nadal potrzebujemy Państwa danych lub czy sprzeciwiamy się usunięciu ustawowych obowiązków przechowywania. Bieg terminów rozpoczyna się z końcem roku, w którym umowa została rozwiązana.

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jeśli PicRights Europe GmbH zebrała Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa zgodnie z art. 15 do 22 RODO, jeśli spełnione są następujące warunki prawne: prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. c w związku z art. 21 RODO mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

VIII. SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO I PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, organami takimi mogą być między innymi:

www.privacy.gov.au – Strona internetowa australijskiego federalnego komisarza ds. prywatności.

www.privacycommission.be – Strona internetowa belgijskiej agencji ochrony danych.

www.cpdp.bg – Strona internetowa bułgarskiego organu ochrony danych.

www.priv.gc.ca – Strona internetowa Kanadyjskiego Komisarza ds. Prywatności.

www.azop.hr – Strona internetowa chorwackiej agencji ochrony danych osobowych.

www.uoou.cz – Strona internetowa czeskiego urzędu ochrony danych osobowych.

www.aki.ee – Strona internetowa estońskiej agencji ochrony danych.

www.cnil.fr – Strona internetowa francuskiej agencji ochrony danych.

www.dataprotection.ie – Strona internetowa komisarza ds. ochrony danych osobowych Republiki Irlandii.

www.garanteprivacy.it – Strona internetowa włoskiej agencji ochrony danych.

www.dvi.gov.lv – Strona internetowa łotewskiej agencji ochrony danych.

www.ada.lt – Strona internetowa Litewskiego Urzędu Ochrony Danych.

www.dataprotection.gov.mt – Strona internetowa Komisji Ochrony Danych Republiki Malty.

www.giodo.gov.pl – Strona internetowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

www.dataprotection.ro – Strona internetowa rumuńskiego krajowego organu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

www.dataprotection.gov.sk – Strona internetowa słowackiego organu ochrony danych.

www.ip-rs.si – Strona internetowa słoweńskiego komisarza ds. informacji.

www.agpd.es – Strona internetowa hiszpańskiej agencji ochrony danych.

www.ico.gov.uk – Strona internetowa brytyjskiego komisarza ds. informacji.

IX. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne do realizacji umowy, w szczególności do dochodzenia roszczeń oraz do wystawienia faktury. Nie ma umownego ani prawnego obowiązku podania danych. Bez danych osobowych realizacja umowy nie będzie jednak możliwa.

INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 13, 14 RODO DLA UŻYTKOWNIKÓW OBRAZÓW

PicRights Europe GmbH (zwana dalej PicRights Europe), jako firma posiadająca biura i oddziały w UE, jest zobowiązana do poinformowania Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osób prawnych nie podlegają zakresowi stosowania RODO.

X. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

PicRights Europe GmbH reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego Alfreda Höfingera, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Szwajcaria Dane

kontaktowe inspektora ochrony danych

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Szwajcaria
Do wiadomości: Inspektor ochrony danych
osobowych Przez e-mail: privacy@PicRights.com

XI. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, PRAWNIE UZASADNIONY INTERES

Dane są przetwarzane w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej (wniosek o udzielenie zezwolenia), zaoferowania kolejnej licencji lub w celu ścigania sądowego i zarządzania należnościami. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich oraz do sprawdzenia istnienia i, w razie potrzeby, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Stanowi to uzasadniony interes PicRights Europe GmbH.

XII. KATEGORIE DANYCH I POCHODZENIE DANYCH

Przetwarzamy następujące kategorie danych: dane podstawowe, dane komunikacyjne, dane dotyczące należności oraz, w stosownych przypadkach, informacje o płatnościach. Dane zbieramy za pośrednictwem ogólnodostępnych źródeł, tj. ze strony internetowej, na której stwierdziliśmy ewentualne naruszenie prawa autorskiego, z danych WhoIs ww. strony internetowej, żółtych stron, rejestrów handlowych itp. W niektórych przypadkach dane są nam przekazywane przez naszych klientów.

XIII. ODBIORCA

W ramach procesu policencyjnego lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, PicRights Europe GmbH może przekazywać Państwa dane naszym klientom oraz, w razie potrzeby, następującym kategoriom odbiorców, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń: agencjom kredytowym, usługodawcom, w szczególności dostawcom usług spedycyjnych i windykacyjnych, dłużnikom zewnętrznym, urzędom meldunkowym rezydentów,  sądy, komornicy, adwokaci.

XIV. OKRES PRZECHOWYWANIA

Twoje dane będą przechowywane przez trzy lata po nabyciu kolejnej licencji, opłaceniu dotychczasowego użytkowania, zapłacie odszkodowania lub innym zakończeniu sprawy w PicRights Europe GmbH. Po tym czasie PicRights sprawdzi, czy Twoje dane są nadal potrzebne lub czy istnieje ku temu uzasadniony powód.

XV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jeśli PicRights zebrało od Ciebie dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15 do 22 RODO, jeśli spełnione są warunki prawne: prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. c w związku z art. 21 RODO mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Data oświadczenia o ochronie danych osobowychMarzec 2024