Oddiel I – Podmienky používania webových stránok PicRights

 1. Podmienky používania

Prístupom alebo používaním PicRights.com a / alebo resolve.picrights.com a / alebo history.picrights.com a / alebo picrights.global (jednotlivo alebo spoločne „webová stránka“) súhlasíte s touto právne záväznou dohodou („podmienky webovej stránky“). Podmienky webovej stránky predstavujú právnu dohodu medzi vami ako používateľom webovej stránky („vy“) a spoločnosťou PicRights Europe GmbH („PicRights“). Na účely podmienok webovej stránky „PicRights“ zahŕňa prostredníctvom odkazu spoločnosť PicRights a jej dcérske a pridružené spoločnosti. Pred použitím webovej stránky si prečítajte úplné podmienky webovej stránky. Ak vstúpite na webovú stránku, súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami webovej stránky a všetkými podmienkami, zásadami a smernicami začlenenými odkazom.

Spoločnosť PicRights si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať podmienky webovej stránky. Váš ďalší prístup alebo používanie webovej stránky po takýchto zmenách naznačuje, že súhlasíte s upravenými podmienkami webovej stránky.

Ak si neželáte byť viazaní podmienkami webovej stránky, webovú stránku nepoužívajte. Ak používate webovú stránku v mene akéhokoľvek subjektu alebo tretej strany, ďalej vyhlasujete a zaručujete, že ste oprávnení prijať tieto podmienky webových stránok v ich mene a že takýto subjekt alebo tretia strana súhlasí s odškodnením spoločnosti PicRights za akékoľvek porušenie týchto podmienok webových stránok.

 1. Vlastníctvo webových stránok a obsahu

Webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť PicRights. Materiály použité a zobrazené na webových stránkach, vrátane, ale bez obmedzenia, obrázkov, textu, článkov, softvéru, fotografií, grafiky, ilustrácií, umeleckých diel, názvov, log a ochranných známok (spoločne „obsah“) sú majetkom spoločnosti PicRights alebo poskytovateľov licencií alebo klientov spoločnosti PicRights a sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi. Obsah sa nesmie kopírovať ani prenášať v žiadnej forme bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti PicRights.

 1. Povolené používanie tejto stránky a správanie používateľa

Webová stránka je výslovne vytvorená na informačné účely predovšetkým v prospech klientov a strán spoločnosti PicRights, ktoré dostali oznámenia od spoločnosti PicRights. Používanie webovej stránky alebo obsahu na iné ako určené účely je zakázané.

Bez obmedzenia všeobecnej platnosti vyššie uvedeného máte zakázané:

 1. používanie akýchkoľvek údajov dolovania, robotov alebo podobných údajov a/alebo zhromažďovania obrázkov a/alebo extrakčných metód v súvislosti s webovou stránkou obsahu;
 2. spätné inžinierstvo webovej stránky alebo akéhokoľvek obsahu;
 3. manipulácia alebo iné zobrazovanie webovej stránky alebo obsahu pomocou rámovania alebo podobnej navigačnej technológie;
 4. odstránenie akýchkoľvek informácií o správe práv (RMI) obsiahnutých v obsahu, okrem iného vrátane metaúdajov, informácií o uvedení zdroja, upozornení na autorské práva alebo vodoznakov;
 5. používanie webovej stránky na zneužívanie, obťažovanie, vyhrážanie, vydávanie sa za inú osobu alebo zastrašovanie;
 6. používanie webovej stránky na uverejňovanie alebo prenos alebo spôsobenie zverejnenia alebo prenosu akéhokoľvek obsahu alebo komunikácie, ktorá je urážlivá, hanlivá, obscénna, pornografická, urážlivá, urážlivá, znevažujúca alebo ktorá porušuje akékoľvek autorské práva alebo akékoľvek právo akejkoľvek osoby;
 7. používanie webovej stránky na vytváranie alebo prenos nežiaduceho „spamu“;
 8. používanie webovej stránky na inzerciu alebo vyžiadanie akéhokoľvek používateľa, aby kúpil alebo predal akékoľvek produkty alebo služby tretích strán, alebo na použitie akýchkoľvek informácií získaných z webovej stránky na kontaktovanie, inzerciu, vyžiadanie alebo predaj akémukoľvek používateľovi bez jeho predchádzajúceho výslovného súhlasu; alebo
 9. používanie webovej stránky na iné ako určené účely.

  4. Žiadne právne poradenstvo

Webová stránka a obsah sú poskytované iba na všeobecné informačné účely a nič, čo sa objaví na webovej stránke, nepredstavuje právnu alebo inú odbornú radu alebo názor akéhokoľvek druhu. Odporúčame vám, aby ste v súvislosti s akýmikoľvek konkrétnymi právnymi otázkami vyhľadali konkrétne právne poradenstvo kontaktovaním právneho poradcu. Akýkoľvek obsah zverejnený na tejto webovej stránke je aktuálny k pôvodnému dátumu zverejnenia, ale nemalo by sa naň spoliehať ako na presný, včasný alebo vhodný na akýkoľvek konkrétny účel.

 1. Všeobecné vylúčenie zodpovednosti

Používanie webovej stránky a akéhokoľvek obsahu je na vaše vlastné riziko. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach webovej stránky uvedené inak, webová stránka a akýkoľvek obsah sú poskytované „tak, ako sú“, „ako sú k dispozícii“ bez zastúpení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne, vyhlásení, záruk alebo podmienok vlastníctva alebo implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel alebo kompatibility s akýmkoľvek počítačovým hardvérom alebo iným vybavením,  operačný systém alebo softvérový program. Spoločnosť PicRights neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, že používanie webovej stránky bude neprerušované alebo bezchybné.

 1. Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade nebude spoločnosť PicRights zodpovedná za akékoľvek nepriame, represívne, exemplárne, zákonné, náhodné, špeciálne alebo následné škody, či už predvídateľné alebo nepredvídateľné, založené na nárokoch (vrátane, ale nie výlučne, nárokov na náhradu škody za stratu zisku alebo stratu obchodných príležitostí, oneskorenie alebo neschopnosť používať webovú stránku alebo obsah, chyby, opomenutia, prerušenia, vymazanie alebo poškodenie súborov,  chyby, chyby, oneskorenia v prípravách alebo prenosoch) vyplývajúce z alebo akýmkoľvek spôsobom spojené s používaním webovej stránky alebo akéhokoľvek obsahu, či už na základe zmluvy, deliktu, objektívnej zodpovednosti alebo inak.

 1. Rozhodné právo

Podmienky webovej stránky a akýkoľvek spor vyplývajúci z alebo v súvislosti s podmienkami webovej stránky sa budú riadiť, vykladať, interpretovať a presadzovať v súlade so zákonmi Švajčiarska (s výnimkou uplatňovania jeho kolíznych noriem) a strany sa podriaďujú výlučnej jurisdikcii súdov Švajčiarska na účely všetkých právnych krokov vyplývajúcich z alebo súvisiacich s vaším používaním webovej stránky,  Obsah a/alebo akýkoľvek spor vyplývajúci z alebo v súvislosti s podmienkami webovej stránky.

 1. Zásady ochrany osobných údajov

PicRights uznáva dôležitosť vášho práva na súkromie a citlivosť osobných informácií. Naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú začlenené do podmienok webových stránok v časti II nižšie, načrtávajú osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, ako spravujeme vaše osobné údaje a ako chránime vaše súkromie.

 1. Neplnoleté osoby

Webová stránka je dostupná iba oprávneným zástupcom právnických osôb a fyzickým osobám, ktoré majú najmenej 18 rokov.

 1. Ochranné známky

Všetky obchodné názvy, ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktov a názvy spoločností alebo logá uvedené alebo zobrazené na webových stránkach sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Nesmú byť žiadnym spôsobom použité bez výslovného písomného súhlasu príslušných vlastníkov.

 1. Prepojené webové stránky

Odkazy na iné webové stránky sú poskytované iba pre vaše pohodlie pri referencii a nemusia nevyhnutne predstavovať schválenie spoločnosťou PicRights. Spoločnosť PicRights neposkytuje žiadne zastúpenie ani záruku s ohľadom na obsah, postupy alebo spoľahlivosť akejkoľvek prepojenej webovej stránky.

 1. Okruhy

Všetky nadpisy zahrnuté v podmienkach webovej stránky boli vložené len pre uľahčenie referencie a žiadnym spôsobom neovplyvňujú podmienky webovej stránky.

 1. Oddeliteľnosť

Ak akékoľvek ustanovenie podmienok webovej stránky porušuje zákony príslušnej jurisdikcie a je nevykonateľné, toto ustanovenie bude oddelené a zostatok týchto podmienok webových stránok zostane v platnosti.

 1. Kontaktné informácie

Akékoľvek otázky týkajúce sa PicRights alebo podmienok webových stránok by mali byť smerované na:

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Švajčiarsko

Oddiel II – Zásady ochrany osobných údajov pre PicRights


I. PREAMBULA

Spoločnosť PicRights uznáva dôležitosť súkromia a citlivosť osobných údajov (definovaných nižšie). Spoločnosť PicRights sa zaväzuje chrániť všetky osobné údaje, ktoré obsahuje. Tieto zásady ochrany osobných údajov načrtávajú, ako spoločnosť PicRights spravuje vaše osobné údaje a chráni vaše súkromie. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PicRights sa nevzťahujú na informácie o podnikateľských subjektoch, ktoré podnikajú ako korporácie, partnerstvá alebo v iných formách združenia. Spoločnosť PicRights však chráni dôvernosť takýchto informácií v súlade so zákonom a vlastnými zásadami spoločnosti PicRights. Vaše počiatočné a pokračujúce používanie webovej stránky naznačuje, že súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Keďže spoločnosť PicRights pravidelne kontroluje všetky svoje zásady a postupy ochrany osobných údajov, spoločnosť PicRights môže z času na čas zmeniť svoje zásady ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali zásady ochrany osobných údajov. AK NESÚHLASÍTE SO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI RICRIGHTS, WEBOVÚ STRÁNKU NEPOUŽÍVAJTE.

II. MENO A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY SPOLOČNOSTI

 1. Tieto informácie o ochrane údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov:

  Spoločnosť PicRights Europe GmbH zastúpená generálnym riaditeľom pánom Alfredom Höfingerom, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švajčiarsko
 2. Zodpovednú osobu spoločnosti PicRights Europe môžete kontaktovať na adrese:

  PicRights Europe GmbH
  Unterdorfstrasse 12
  8808 Pfäffikon SZ
  Švajčiarsko
  Pozor: Úradník pre ochranu osobných údajov
  E-mailom: privacy@PicRights.com

III. ZHROMAŽĎOVANIE A UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKO AJ DRUH A ÚČEL ICH POUŽITIA

 1. PRI NÁVŠTEVE WEBOVEJ STRÁNKY

Keď navštívite našu webovú stránku https://www.picrights.com/ a/alebo picrights.global a náš portál https://resolve.picrights.com/ a/alebo https://history.picrights.com, prehliadač vo vašom zariadení automaticky odošle informácie serveru na našej webovej stránke. Tieto informácie sú dočasne uložené v takzvanom protokolovom súbore. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez vášho zásahu a uchovávajú sa, kým sa po 30 dňoch automaticky nevymažú:

 • IP adresa počítača žiadajúceho o prístup,• dátum a čas prístupu,• názov a URL načítaného súboru;• webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (adresa URL sprostredkovateľa),• identifikačné údaje použitého prehliadača a operačného systému (typ prehliadača/verzia prehliadača, použitý operačný systém).• údaje o používaní (navštívené e.g. pages, záujem o obsah, časy prístupu)

Tieto údaje sú spracovávané za účelom umožnenia používania webovej stránky (nadviazanie spojenia), bezpečnosti systému, technickej správy sieťovej infraštruktúry, optimalizácie internetovej ponuky a pohodlného používania našej webovej stránky. IP adresa sa vyhodnocuje iba v prípade útokov na sieťovú infraštruktúru spoločnosti PicRights Europe GmbH a na štatistické účely.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov.

Okrem toho používame súbory cookie a analytické služby, keď navštívite našu webovú stránku. Podrobnejšie vysvetlenia nájdete v častiach 4 a 6 tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

2. PRI PREDKLADANÍ VECI

Ak predložíte prípad spoločnosti PicRights Europe GmbH a dáte spoločnosti PicRights pokyn na stíhanie porušenia, musíte najneskôr pri predkladaní prípadu poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa)• Spoločnosť, ak je k dispozícii• Identifikačné číslo dane z predaja, ak je k dispozícii• Bankové údaje (IBAN / číslo účtu, BIC / swift kód)

Ak sú vytvorení ďalší používatelia, musí sa uviesť ich meno a priezvisko, ako aj e-mailová adresa.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Údaje potrebujeme na plnenie zmluvy o obchodnom zastúpení.

3. PRI POUŽÍVANÍ PORTÁLU VYSPORIADANIA NA POSKYTNUTIE LICENCIE

Ak poskytnete dôkaz o licencii na https://resolve.picrights.com/ a/alebo https://history.picrights.com, musíte pravdivo poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Vaše meno a priezvisko• Kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa)

Ak ste obrázok získali od fyzickej osoby, musí byť uvedené jej meno a priezvisko. Ďalšie osobné údaje o poskytovateľovi licencie sú voliteľné, ale uľahčujú overenie platnosti licencie.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Údaje potrebujeme na overenie oprávnenosti preukázanej licencie a na overenie skutkového a právneho stavu.

4. PRI PLATBE ZA PREDCHÁDZAJÚCE POUŽÍVANIE

Ak ste zaplatili za predchádzajúce používanie v https://resolve.picrights.com/ a/alebo https://history.picrights.com, musíte pravdivo poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Vaše meno a priezvisko• Kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa)• Spoločnosť, ak je k dispozícii

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Údaje potrebujeme na plnenie zmluvy o používaní a poskytovanie zmluvných služieb.

Informácie o platbe spracúvajú subdodávatelia unzer (ďalšie informácie: https://www.unzer.com/en/rechtliches/) a PayPal (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full) na základe čl. 28 GDPR.

5. PRI UZATVÁRANÍ DOHODY O UROVNANÍ

Ak uzavriete dohodu o urovnaní na https://resolve.picrights.com/  a/alebo https://history.picrights.com, musíte pravdivo poskytnúť tieto informácie:

 • Vaše meno a priezvisko• Kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa)• Spoločnosť, ak je k dispozícii

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Údaje potrebujeme na plnenie zmluvy o používaní a poskytovanie zmluvných služieb.

6. PRI NADVÄZOVANÍ KONTAKTU

Existuje niekoľko spôsobov, ako kontaktovať spoločnosť PicRights Europe GmbH.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás pomocou formulára uvedeného na https://www.picrights.com/. Meno a platná e-mailová adresa sú povinné, aby sme vedeli, od koho žiadosť pochádza, a aby sme na ňu mohli odpovedať. Ďalšie informácie je možné poskytnúť dobrovoľne.

Spracovanie údajov na účely kontaktovania nás sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR na základe vášho dobrovoľného súhlasu alebo v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na spracovanie kontaktného dopytu a jeho spracovanie. Informácie o používateľovi môžu byť uložené v systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi („systém CRM“), pozri oddiel 3.1.2, alebo v porovnateľnom systéme.

7. SÚBORY COOKIE

V našej online ponuke používame cookies. Sú to malé súbory, ktoré váš prehliadač vytvára automaticky a ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (notebook, tablet, smartphone atď.), keď navštívite našu stránku. Súbory cookie nepoškodzujú vaše zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér.

Informácie uložené v súbore cookie sú malé kúsky údajov alebo kódu, ktoré identifikujú konkrétne zariadenie použité na pripojenie k našej webovej stránke. To však neznamená, že máme okamžité informácie o vašej totožnosti.

Používanie súborov cookie slúži na to, aby vám používanie našej webovej stránky bolo pohodlnejšie. Napríklad používame takzvané súbory cookie relácie, aby sme rozpoznali, že ste už navštívili jednotlivé stránky našej webovej stránky. Tieto budú automaticky vymazané po opustení našich stránok.

Okrem toho používame aj dočasné súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom zariadení na určitú dobu, aby sme optimalizovali užívateľskú prívetivosť. Ak znova navštívite našu stránku, aby ste využili naše služby, automaticky rozpozná, že ste už s nami boli a aké zadania a nastavenia ste urobili, aby ste ich nemuseli znova zadávať.

Na druhej strane používame súbory cookie na štatistické zaznamenávanie používania našich webových stránok a na ich vyhodnotenie za účelom optimalizácie našej ponuky (pozri časť 5). Tieto súbory cookie nám umožňujú automaticky rozpoznať, keď sa vrátite na našu stránku, že ste už s nami boli. Tieto súbory cookie sa po definovanom čase automaticky vymažú.

Údaje spracúvané súbormi cookie sú potrebné na vyššie uvedené účely na ochranu našich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie. Svoj prehliadač však môžete nakonfigurovať tak, aby sa vo vašom počítači neukladali žiadne súbory cookie alebo aby sa pred vytvorením nového súboru cookie vždy zobrazila správa. Úplná deaktivácia súborov cookie vám však môže zabrániť v používaní všetkých funkcií našej webovej stránky.

Súbory cookie používané na doménach Picrights:

Doména Kľúč súborov cookie Typ Dodávateľ Uplynutia platnosti Popis: __________
resolve.picrights.com ASP.NET_SessionId HTTP Práva na pikovanie Relácia Univerzálny súbor cookie relácie platformy, ktorý používajú stránky napísané pomocou technológií založených na platforme Miscrosoft .NET. Zvyčajne sa používa na udržiavanie anonymizovanej relácie používateľa serverom.
history.picrights.com ASP.NET_SessionId HTTP Práva na pikovanie Relácia Univerzálny súbor cookie relácie platformy, ktorý používajú stránky napísané pomocou technológií založených na platforme Miscrosoft .NET. Zvyčajne sa používa na udržiavanie anonymizovanej relácie používateľa serverom.
picrights.com 1.gif Pixel Cookiebot Relácia Používa sa na počítanie počtu relácií na webovú stránku, potrebných na optimalizáciu dodávky produktu CMP.
picrights.com CookieConsent HTTP Cookiebot 1 rok Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu
picrights.com RC::A HTML Vyhľadať Vytrvalý Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je prospešné pre webovú stránku, aby mohla podávať platné správy o používaní svojich webových stránok.
picrights.com RC::C HTML Vyhľadať Relácia Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi.
picrights.com wpEmojiNastavenia

Podporuje

HTML Práva na pikovanie Relácia Tento súbor cookie je súčasťou balíka súborov cookie, ktoré slúžia na poskytovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie uchovávajú správny stav písma, posúvače blogu / obrázkov, farebné motívy a ďalšie nastavenia webových stránok.
picrights.global Nepoužívajú sa žiadne súbory cookie

 

8. ZDIEĽANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nebudú odovzdané tretím stranám na iné účely, ako sú uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje poskytneme tretím stranám iba vtedy, ak:

 • ste poskytli svoj výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR,
 • zverejnenie podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 GDPR je nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany tým, že neposkytnete svoje údaje,
 • v prípade, že pre prenos existuje zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. c) GDPR,
 • je to právne prípustné a nevyhnutné na spracovanie zmluvných vzťahov s vami podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR.

Vaše údaje zdieľame s nasledujúcimi skupinami ľudí:

poskytovatelia služieb, najmä poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia účtovných služieb a služieb vymáhania pohľadávok, právnici, súdy, súdni exekútori, dlžníci a bývalí veritelia.

Údaje, ktoré možno zdieľať:

 1. Meno
 2. Adresa
 3. E-mail

Pokiaľ je prenos nevyhnutný na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na poskytnutie našich zmluvne dlžných služieb, spoločnosť PicRights Europe GmbH prenáša osobné údaje aj do tretích krajín, čl. 49 ods. 1 písm. b), c) GDPR.
V prípade, že to podľa cieľovej krajiny predstavuje medzinárodný prenos údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, podnikneme príslušné právne kroky, aby sme zabezpečili, že sa tak stane v súlade s príslušnými právnymi predpismi a spôsobom, ktorý je v súlade s právami používateľov na súkromie podľa časti V týchto podmienok.

Ak poveríme tretie strany spracovaním údajov na základe zmluvy o spracovaní objednávky, deje sa tak na základe čl. 28 GDPR.

IV. SLUŽBY WEBOVEJ ANALÝZY

 1. Nástroje na sledovanie

Sledovacie opatrenia uvedené nižšie a môžu byť nami použité, sa vykonávajú na základe čl. 6 ods. 1 veta 1 f GDPR. Pomocou sledovania chceme zabezpečiť, aby naša webová stránka bola navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky a bola neustále optimalizovaná. Sledovacie opatrenia používame aj na štatistické zaznamenávanie používania našej webovej stránky a na jej vyhodnotenie za účelom optimalizácie našej ponuky. Tieto záujmy treba považovať za oprávnené v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia.

Príslušné účely spracovania údajov a kategórie údajov nájdete v príslušných sledovacích nástrojoch.

2. Služba Google Analytics

Google Analytics, služba webovej analýzy spoločnosti Google Inc., (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; ďalej len „Google“).

Pri používaní služby Google Analytics sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookie (pozri bod 3). Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky, ako napríklad:

 • typ/verzia prehliadača,• použitý operačný systém,• adresa URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka),• názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),• čas požiadavky servera,

sú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Informácie sa používajú na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu na účely prieskumu trhu a dizajnu týchto internetových stránok orientovaného na dopyt. Tieto informácie môžu byť tiež odovzdané tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti. Vaša IP adresa nebude za žiadnych okolností zlúčená s inými údajmi od spoločnosti Google. IP adresy sú anonymizované, takže priradenie nie je možné (maskovanie IP).

Máme oprávnený záujem na analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej online ponuky; právnym základom pre používanie služby Google Analytics je preto čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní poverených údajov a plne dodržiavame prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov na používanie služby Google Analytics.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Ako alternatívu k doplnku prehliadača, najmä pre prehliadače na mobilných zariadeniach, môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Nastaví sa súbor opt-out cookie, aby sa zabránilo budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Opt-out cookie je platný iba v tomto prehliadači a iba pre našu webovú stránku a je uložený vo vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, musíte znova nastaviť opt-out cookie. Deaktivácia služby Google Analytics

Spoločnosť Google Inc. je certifikovaná podľa dohody Privacy Shield a poskytuje tak záruku dodržiavania európskej úrovne ochrany údajov (https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en). Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti so službou Google Analytics nájdete v pomocníkovi služby Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

3. REMARKETINGOVÉ SLUŽBY SPOLOČNOSTI GOOGLE

(„Marketingové služby Google“) spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“) na https://www.picrights.com/.

Marketingové služby Google nám umožňujú zacieliť reklamy na naše stránky a na nich, aby sme používateľom prezentovali iba reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak napríklad používateľ vidí reklamy na produkty, o ktoré sa zaujímal na iných webových stránkach, označuje sa to ako „remarketing“. Na tieto účely spoločnosť Google pri prístupe k našim a iným webovým stránkam, na ktorých sú aktívne marketingové služby Google, priamo spustí kód od spoločnosti Google a do webovej stránky sa integrujú (re)marketingové značky (neviditeľná grafika alebo kód, známe aj ako „webové majáky“). S ich pomocou sa do zariadenia používateľa uloží individuálny súbor cookie, t. j. malý súbor (namiesto súborov cookie je možné použiť aj porovnateľné technológie).

Tento účel predstavuje oprávnený záujem spoločnosti PicRights Europe GmbH (t. j. záujem na analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f). GDPR.

Súbory cookie môžu byť nastavené rôznymi doménami vrátane domén google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. V tomto súbore je uvedené, ktoré webové stránky používateľ navštevuje, o aký obsah sa zaujíma a na ktoré ponuky klikol, ďalej technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy, ako aj ďalšie informácie o používaní online ponuky. Zaznamenáva sa aj IP adresa používateľov, pričom v rámci Google Analytics informujeme, že IP adresa je skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore a len vo výnimočných prípadoch úplne prenesená na server Google v USA a tam skrátená. IP adresa sa nespája s údajmi používateľa v rámci iných ponúk Google. Vyššie uvedené informácie môže spoločnosť Google prepojiť aj s takýmito informáciami z iných zdrojov. Ak používateľ potom navštívi iné webové stránky, môžu sa zobraziť reklamy prispôsobené jeho záujmom.

Údaje používateľov sa spracúvajú pseudonymne v rámci marketingových služieb Google. To znamená, že spoločnosť Google neukladá a nespracováva napríklad mená alebo e-mailové adresy používateľov, ale spracúva príslušné údaje súvisiace so súbormi cookie v rámci pseudonymných používateľských profilov. To znamená, že z pohľadu spoločnosti Google sa reklamy nespravujú a nezobrazujú pre konkrétne identifikovanú osobu, ale pre držiteľa súborov cookie bez ohľadu na to, kto je tento držiteľ súborov cookie. To neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracovávať údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie zhromaždené marketingovými službami Google o používateľoch sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google v USA.

Jednou z marketingových služieb Google, ktoré používame, je online reklamný program „Google AdWords“. V prípade služby Google AdWords dostane každý zákazník služby AdWords iný „konverzný súbor cookie“. Súbory cookie preto nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie zhromaždené súborom cookie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníkom služby AdWords sa zobrazí celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nebudete však dostávať žiadne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľov.

Tieto súbory cookie vypršia po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky webovej stránky zákazníka služby AdWords a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a zákazník môžu rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Súbory cookie na sledovanie konverzií môžete tiež deaktivovať nastavením prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google týkajúce sa sledovania konverzií nájdete tu (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Môžeme tiež použiť „Správcu značiek Google“ na integráciu a správu analytických a marketingových služieb Google na našich webových stránkach.

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google na marketingové účely nájdete na stránke prehľadu: https://www.google.com/policies/technologies/ads vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na adrese https://www.google.com/policies/privacy

Ak chcete namietať proti reklame založenej na záujmoch prostredníctvom marketingových služieb Google, môžete použiť možnosti nastavenia a odhlásenia poskytované spoločnosťou Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa dohody Privacy Shield, a preto poskytuje záruku dodržiavania európskeho zákona o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

4. SOCIÁLNE SIETE

 1. Firemné stránky

Spoločnosť PicRights Europe GmbH udržiava firemné stránky na rôznych sociálnych sieťach a platformách s cieľom nadviazať kontakt so zákazníkmi, zainteresovanými stranami a používateľmi a na marketingové účely. Pri prístupe k príslušným sieťam a platformám platia zmluvné podmienky a smernice o spracovaní údajov príslušných operátorov.

Udržiavame online prítomnosť v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať s aktívnymi zákazníkmi, zainteresovanými stranami a používateľmi a informovať ich o našich službách.

Ak údaje používateľov spracúvajú prevádzkovatelia platforiem mimo EÚ, môže to zahŕňať riziká, napr. presadzovanie práv používateľov môže byť zložitejšie. Spoločnosť PicRights Europe GmbH vo všeobecnosti spolupracuje iba s poskytovateľmi, ktorí sú certifikovaní podľa štítu na ochranu osobných údajov. Títo poskytovatelia sa zaväzujú dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov.

Údaje používateľov zhromaždené na platformách sa pravidelne spracúvajú na účely reklamy a prieskumu trhu. Takto sa napríklad vytvárajú používateľské profily na základe správania používateľa a z toho vyplývajúcich záujmov používateľa. Tieto profily používania umožňujú napríklad umiestňovať reklamy prispôsobené predpokladaným záujmom používateľa v rámci platformy aj mimo nej. Na tento účel sa v počítači používateľa ukladajú súbory cookie, ktoré poskytujú informácie o správaní používateľa a tým aj o jeho záujmoch. Okrem toho môžu byť údaje uložené aj v používateľských profiloch, ktoré sú nezávislé od zariadení používaných používateľmi, napríklad ak ste členom príslušných platforiem a ste na nich prihlásení.

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe našich oprávnených záujmov na efektívnej komunikácii s používateľmi alebo našich oprávnených záujmov na informáciách o používateľoch. Ak vás prevádzkovateľ platformy požiada o súhlas so spracovaním údajov, právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 GDPR.

Samozrejme, môžete nás požiadať o ďalšie informácie. Upozorňujeme však, že iba prevádzkovateľ platformy má prístup k vašim používateľským údajom a môže prijať potrebné opatrenia a poskytnúť informácie, a preto je rozumnejšie kontaktovať priamo prevádzkovateľa platformy.

Podrobné informácie o ochrane údajov a prípadné námietky nájdete v nižšie uvedených informáciách poskytnutých prevádzkovateľmi platforiem.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) – Zásady ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and http://www.youronlinechoices.com,

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Zásady ochrany osobných údajov: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Štít na ochranu osobných údajov: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAAO&status=Active.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko) – Zásady ochrany osobných údajov https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Štít na ochranu osobných údajov: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko) – Zásady ochrany osobných údajov/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. ZÁSUVNÉ MODULY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Na našich webových stránkach používame zásuvné moduly sociálnych sietí Facebook, Twitter a LinkedIn na základe čl. 6 ods. 1 p. 1 písm. f GDPR o https://www.picrights.com/, aby sme našu spoločnosť viac zviditeľnili. Základný reklamný účel treba považovať za oprávnený záujem v zmysle GDPR. Zodpovednosť za prevádzku v súlade s ochranou údajov musí zaručiť príslušný poskytovateľ. Integrácia týchto zásuvných modulov z našej strany prebieha spôsobom takzvanej metódy dvoch kliknutí okolo návštevníkov našej webovej stránky najlepším možným spôsobom ochrany.

 1. FACEBOOK

Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu na analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) sociálne pluginy („pluginy“) sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Používame tlačidlo „LIKE“ alebo „PART“. Toto je ponuka od Facebooku.Keď vstúpite na stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah pluginu sa prenáša priamo z Facebooku do vášho prehliadača a integruje sa do webovej stránky.

Integráciou pluginov Facebook dostane informáciu, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte účet na Facebooku alebo nie ste momentálne prihlásení na Facebooku. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú priamo z vášho prehliadača na server Facebooku v USA a tam sa ukladajú.

Ak ste prihlásení na Facebooku, Facebook môže priamo priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu účtu na Facebooku. Ak interagujete so zásuvnými modulmi, napríklad stlačením tlačidla „LIKE“ alebo „SHARE“, príslušné informácie sa tiež prenesú priamo na server Facebooku a tam sa uložia. Informácie sa zverejňujú aj na Facebooku a zobrazujú sa vašim priateľom na Facebooku.

Facebook môže tieto informácie použiť na účely reklamy, prieskumu trhu a dizajnu stránok Facebooku orientovaného na dopyt. Za týmto účelom Facebook vytvára profily používania, záujmov a vzťahov, napr. na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky s ohľadom na reklamy, ktoré sa vám zobrazujú na Facebooku, na informovanie ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním Facebooku.

Ak nechcete, aby Facebook spájal informácie zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky s vaším účtom na Facebooku, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/) spoločnosti Facebook.

Spoločnosť Facebook je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov, a preto poskytuje záruku dodržiavania európskych právnych predpisov o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Zásady ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/policy.php.

 1. TWITTER

Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu na analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na našej webovej stránke (Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, (Twitter. Doplnky Twitter (tlačidlo tweet) spoznáte podľa loga Twitter na našej stránke. Prehľad tlačidiel tweet nájdete tu (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Keď vstúpite na stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje takýto doplnok, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Twitter. Twitter dostane informáciu, že ste navštívili našu stránku s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „tweet“ na Twitteri, keď ste prihlásení do svojho účtu Twitter, môžete prepojiť obsah našich stránok vo svojom profile na Twitteri. To umožňuje spoločnosti Twitter priradiť návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Radi by sme zdôraznili, že ako poskytovateľ stránok nie sme si vedomí obsahu prenášaných údajov ani toho, ako ich spoločnosť Twitter používa.Ak nechcete, aby spoločnosť Twitter spájala vašu návštevu s našimi stránkami, odhláste sa zo svojho účtu na Twitteri.

Spoločnosť Twitter je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov, a preto poskytuje záruku dodržiavania európskych právnych predpisov o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Zásady ochrany osobných údajov: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Twitter ((https://twitter.com/privacy).

 1. Písma Google

Integrujeme písma („Google Fonts“) poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobných údajov:

https://www.google.com/policies/privacy/, odhlásenie: https://adssettings.google.com/authenticated.

 1. LinkedIn

Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na našich webových stránkach, funkciách a obsahu služby LinkedIn, ktorú ponúka spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

To môže zahŕňať napríklad obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia vyjadriť svoje uznanie obsahu, prihlásiť sa na odber autorov obsahu alebo našich príspevkov.

Ak sú používatelia členmi platformy LinkedIn, LinkedIn môže priradiť volanie vyššie uvedeného obsahu a funkcií k profilom používateľov. Ak chcete zabrániť tomu, aby spoločnosť LinkedIn spojila vašu návštevu našej stránky s vaším účtom LinkedIn, musíte sa pred návštevou našej stránky odhlásiť zo svojho účtu LinkedIn.

Spoločnosť LinkedIn je certifikovaná podľa dohody Privacy Shield, a preto poskytuje záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Odhlásenie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 1. Ostatné služby

7.1 ReCaptcha

Na www.picrights.com vkladáme funkciu \“ReCaptcha\“ poskytovateľa služieb Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webová stránka: https://www.google.com/recaptcha/ . Spracovanie údajov sa preto vykonáva na základe oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. GDPR. Prečítajte si tiež naše všeobecné informácie o súboroch cookie v časti 3.

Používanie Recaptcha zabraňuje robotom zadávať údaje do našich online ponúk. S cieľom overiť, či je návštevníkom webovej stránky ľudská bytosť, sa vyhodnocujú údaje o správaní používateľa (napr. pohyby myši alebo otázky) s cieľom odlíšiť ľudí od robotov.

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa dohody Privacy Shield, ktorá poskytuje záruku súladu s európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy

7.2 Cookiebot

Na www.picrights.com používame službu Cookiebot spoločnosti Cybot A/S Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko, aby sme uložili vaše preferencie súborov cookie a používali súbory cookie iba podľa vášho výberu. Spracovanie údajov sa preto vykonáva na základe oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prečítajte si tiež naše všeobecné informácie o súboroch cookie v časti 3.

Ak súhlasíte s používaním súborov cookie na jednej z našich webových stránok, spoločnosť Cybot automaticky zaznamenáva nasledujúce údaje:

– Vaše IP číslo v anonymnej forme (posledné tri číslice sú nastavené na „0“).

– Dátum a čas súhlasu.

– Používateľský agent vášho prehliadača

– URL, z ktorej bol udelený súhlas.

– Anonymná, náhodná a šifrovaná kľúčová hodnota.

Stav kľúča a súhlasu je tiež uložený vo vašom prehliadači v súbore cookie hostiteľskej domény „CookieConsent“, takže webová stránka môže automaticky čítať a rešpektovať súhlas používateľa pre všetky nasledujúce zobrazenia stránky a budúce relácie používateľa až na 12 mesiacov.

Kľúč slúži ako dôkaz o súhlase a na kontrolu, či stav súhlasu uložený vo vašom prehliadači nie je zmenený oproti pôvodnému súhlasu spoločnosti Cybot.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Cybot A/S: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Máte práva stanovené v GDPR a akýchkoľvek iných platných právnych predpisoch, okrem iného:

 1. požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame v súlade s čl. 15 GDPR. Môžete požadovať najmä informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo námietky, existencii práva na odvolanie, pôvode vašich údajov, ak sme ich nezhromaždili, a existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplné informácie o ich údajoch;
 2. v súlade s čl. 16 GDPR požadovať bezodkladne opravu nesprávnych alebo úplných osobných údajov, ktoré uchovávame;
 3. požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené v súlade s čl. 17 GDPR, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a právo na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. v súlade s čl. 18 GDPR obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, ak spochybňujete presnosť údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale odmietnete vymazať údaje a my už údaje nepotrebujeme, ale ak ich potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu v súlade s čl. 21 GDPR;
 5. v súlade s čl. 20 GDPR získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, aktuálnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos inej zodpovednej osobe;
 6. v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. V dôsledku toho už v budúcnosti nemôžeme pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu
 7. Sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR, ako je podrobnejšie rozpracované v časti VIII týchto podmienok.
 1. PRÁVO NAMIETAŤ

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f nariadenia GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR, ak na to vyplývajú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie alebo námietka smeruje proti priamej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo namietať, ktoré vykonáme bez špecifikovania konkrétnej situácie.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie alebo námietku, jednoducho privacy@PicRights.com pošlite e-mail.

10. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

 1. Naša webová stránka a zúčtovací portál spĺňajú vysoké požiadavky štandardu bezpečnosti údajov v odvetví platobných kariet (PCI) a sú ako také certifikované.
 2. Spoločnosť PicRights Europe GmbH používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ktoré spravujeme, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.
 3. Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú žiadosti, ktoré pošlete spoločnosti PicRights Europe GmbH ako prevádzkovateľovi stránky, používa PicRights.com a / alebo resolve.picrights.com a / alebo history.picrights.com a / alebo picrights.global šifrovanie SSL. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.
 4. Ak je aktivované šifrovanie SSL, údaje, ktoré nám poskytnete, nemôžu čítať tretie strany.

11. DOBA UCHOVÁVANIA

 1. Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané alebo zablokované hneď, ako pominie účel uchovávania. Okrem toho sa údaje môžu uchovávať, ak to stanovil európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach, zákonoch alebo iných ustanoveniach EÚ, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Údaje budú tiež zablokované alebo vymazané, ak uplynie doba uchovávania predpísaná vyššie uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na uzavretie alebo plnenie zmluvy.
 2. Vaše údaje sa budú uchovávať tri roky po ukončení užívateľskej zmluvy so spoločnosťou PicRights Europe GmbH. Po uplynutí tejto doby spoločnosť PicRights Europe GmbH skontroluje, či sú vaše údaje stále potrebné alebo či na to existuje legitímny dôvod.
 3. Vaše údaje budú uchovávané tri roky po stíhaní porušenia v spoločnosti PicRights Europe GmbH. Po uplynutí tejto doby spoločnosť PicRights Europe GmbH skontroluje, či sú vaše údaje stále potrebné alebo či na to existuje legitímny dôvod.
 4. Osobné údaje z používateľského rozhrania kontaktného formulára a údaje zaslané e-mailom sa budú uchovávať po dobu troch rokov a po dobu ich vymazania.
 5. Údaje zhromaždené spoločnosťou Googly Analytics pri návšteve webových stránok sa automaticky vymažú po období 14 mesiacov.
 6. Ak bude vaša žiadosť o pracovné miesto zamietnutá, údaje, ktoré ste predložili na prihlášku, sa dva mesiace po oznámení o zamietnutí automaticky vymažú. To neplatí, ak je dlhšie uchovávanie potrebné z dôvodu zákonných požiadaviek (napr. dôkazné bremeno podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní) alebo ak ste výslovne súhlasili s dlhším uchovávaním v našej databáze zainteresovaných strán.

  12. DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV

Neexistujú žiadne právne ani zmluvné záväzky týkajúce sa poskytovania osobných údajov spoločnosti PicRights Europe GmbH. Uvedenie vášho mena a priezviska, e-mailovej adresy, poštovej adresy, bankových údajov a vášho daňového čísla pri uzatváraní licenčnej zmluvy, vyrovnania, používania alebo zmluvy o zastúpení je povinné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy so spoločnosťou PicRights Europe GmbH. Ak tieto údaje neposkytnete, nebudete môcť využívať služby spoločnosti PicRights Europe GmbH ani uzatvárať zmluvy so spoločnosťou PicRights Europe GmbH.

 1. AKTUÁLNOSŤ A ZMENA TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE ÚDAJOV

  Toto vyhlásenie o ochrane údajov je v súčasnosti platné a účinné.2. Z dôvodu ďalšieho vývoja našej webovej stránky a vyššie uvedených ponúk alebo z dôvodu zmenených právnych alebo oficiálnych požiadaviek môže byť potrebné zmeniť toto vyhlásenie o ochrane údajov. Aktuálne vyhlásenie o ochrane údajov si môžete kedykoľvek vypočuť na webovej stránke v časti https://www.picrights.com/terms-and-conditions/.

A.INFORMÁCIE PODĽA ČL. 13 GDPR PRE REGISTROVANÝCH UŽÍVATEĽOV

Spoločnosť PicRights Europe GmbH (ďalej len „PicRights Europe“) je spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku so sídlom v EÚ, a preto je povinná vás informovať o spracovaní vašich osobných údajov v súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Údaje právnických osôb nepodliehajú rozsahu pôsobnosti GDPR.

I. TOTOŽNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

PicRights Europe GmbH zastúpená generálnym riaditeľom Alfredom Höfingerom, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švajčiarsko

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE ÚRADU PRE OCHRANU ÚDAJOV

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12,
8808 Pfäffikon SZ
Švajčiarsko
Upozornenie: Úradník pre ochranu osobných údajov
E-mailom: privacy@PicRights.com

III. ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD, OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Spracovanie údajov sa uskutočňuje za účelom plnenia užívateľskej zmluvy a zmluvy o uplatňovaní práv medzi zákazníkom a spoločnosťou PicRights Europe GmbH. Vaše údaje budú spracované v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

IV. PRÍJEMCA

Vaše údaje odovzdávame nasledujúcim kategóriám príjemcov, pokiaľ je to potrebné na splnenie zmluvy: poskytovatelia služieb, najmä poskytovatelia prepravných, tlačiarenských a účtovných služieb, banky alebo poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia IT služieb, dlžníci tretích strán, súdy, súdni exekútori, právnici a spolupracujúci partneri pri domácom a cezhraničnom vymáhaní pohľadávok.

V. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Spoločnosť PicRights zdieľa osobné údaje v rámci svojej skupiny alebo s tretími stranami na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ je prenos potrebný na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, spoločnosť PicRights Europe GmbH môže prenášať osobné údaje aj do tretích krajín.

Spoločnosť Picrights bude posielať osobné údaje zhromaždené v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do cudzích krajín iba za okolností, ako sú:

 • Postupovať podľa vašich pokynov;
 • Na splnenie zákonnej povinnosti; alebo
 • Spolupracovať s našimi agentmi a poradcami, ktorých využívame na pomoc pri riadení nášho podnikania a služieb.

Konkrétne tretie krajiny, do ktorých môžu byť vaše osobné údaje prenesené, budú závisieť od povahy našich služieb a operácií. Tieto môžu okrem iného zahŕňať Spojené štáty, Kanadu, Izrael a krajiny v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo iné miesta, kde naši poskytovatelia služieb alebo partneri vykonávajú svoje činnosti.  V prípade, že to podľa cieľovej krajiny predstavuje medzinárodný prenos údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, zabezpečíme, aby boli chránené rovnakým spôsobom, ako keby sa používali v EHP, s použitím ktorejkoľvek zo záruk stanovených v GDPR.

VI. DOBA UCHOVÁVANIA

Po ukončení užívateľskej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou PicRights Europe GmbH spoločnosť PicRights Europe po troch rokoch od ukončenia zmluvy skontroluje, či vaše údaje stále potrebujeme alebo nie, alebo či sme proti vymazaniu zákonných povinností uchovávania. Lehoty začínajú plynúť na konci roka, v ktorom bola zmluva ukončená.

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ak spoločnosť PicRights Europe GmbH od vás zhromaždila osobné údaje, máte nasledujúce práva podľa článkov 15 až 22 GDPR, ak sú splnené nasledujúce zákonné podmienky: právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť údajov. Okrem toho máte podľa čl. 14 ods. 2 písm. c) v spojení s čl. 21 GDPR právo namietať proti spracovaniu na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

VIII. SŤAŽNOSTI DOZORNÉMU ORGÁNU A PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

Podľa článku 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov nie je zákonné, takéto orgány môžu, ale nie sú obmedzené na:

www.privacy.gov.au – Webová stránka austrálskeho federálneho komisára pre ochranu súkromia.

www.privacycommission.be – Webová stránka belgickej agentúry na ochranu údajov.

www.cpdp.bg – Webová stránka bulharského orgánu na ochranu údajov.

www.priv.gc.ca – Webová stránka kanadského komisára pre ochranu súkromia.

www.azop.hr – Webová stránka chorvátskej agentúry na ochranu osobných údajov.

www.uoou.cz – Webová stránka českého úradu na ochranu osobných údajov.

www.aki.ee – Webové sídlo estónskej agentúry na ochranu údajov.

www.cnil.fr – Webová stránka francúzskej agentúry na ochranu údajov.

www.dataprotection.ie – Webové sídlo komisára Írskej republiky pre ochranu údajov.

www.garanteprivacy.it – Webová stránka talianskej agentúry na ochranu údajov.

www.dvi.gov.lv – Webová stránka lotyšskej agentúry na ochranu údajov.

www.ada.lt – Webové sídlo litovskej agentúry na ochranu údajov.

www.dataprotection.gov.mt – Webové sídlo Komisie pre ochranu údajov Maltskej republiky.

www.giodo.gov.pl – Webová stránka poľského generálneho inšpektora pre ochranu osobných údajov.

www.dataprotection.ro – Webové sídlo rumunského národného orgánu pre dohľad nad spracovaním osobných údajov.

www.dataprotection.gov.sk – Webová stránka slovenského úradu na ochranu osobných údajov.

www.ip-rs.si – Webová stránka slovinského komisára pre informácie.

www.agpd.es – Webová stránka španielskej agentúry na ochranu údajov.

www.ico.gov.uk – Webová stránka britského komisára pre informácie.

IX. POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, najmä na vymáhanie nárokov a fakturáciu. Neexistuje žiadna zmluvná alebo zákonná povinnosť poskytnúť údaje. Bez osobných údajov však plnenie zmluvy nebude možné.

INFORMÁCIE PODĽA ČL. 13, 14 GDPR PRE POUŽÍVATEĽOV OBRÁZKOV

Spoločnosť PicRights Europe GmbH (ďalej len „PicRights Europe“), ako spoločnosť so sídlom a pobočkami v EÚ, je povinná vás informovať o spracovaní vašich osobných údajov v súlade s čl. 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Údaje právnických osôb nepodliehajú rozsahu pôsobnosti GDPR.

X. TOTOŽNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

PicRights Europe GmbH zastúpená generálnym riaditeľom Alfredom Höfingerom, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Švajčiarsko

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12,
8808 Pfäffikon SZ
Švajčiarsko
Upozornenie: Úradník pre ochranu osobných údajov
E-mailom: privacy@PicRights.com

XI. ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD, OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Údaje sa spracúvajú za účelom objasnenia právneho stavu (žiadosť o autorizáciu), ponúknutia následnej licencie alebo na právne stíhanie a správu pohľadávok. Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR je spracovanie vašich údajov nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany a na overenie existencie a prípadne uplatnenia právneho nároku na náhradu škody. To predstavuje oprávnený záujem spoločnosti PicRights Europe GmbH.

XII. KATEGÓRIE ÚDAJOV A PÔVOD ÚDAJOV

Spracúvame nasledujúce kategórie údajov: kmeňové údaje, komunikačné údaje, údaje o pohľadávkach a prípadne informácie o platbe. Údaje zhromažďujeme prostredníctvom voľne dostupných zdrojov, t. j. z webovej stránky, kde sme zistili možné porušenie autorského práva, z údajov WhoIs vyššie uvedenej webovej stránky, zo žltých stránok, obchodných registrov atď. V niektorých prípadoch nám údaje poskytujú naši klienti.

XIII. PRÍJEMCA

V rámci procesu po udelení licencie alebo vymáhania nárokov na náhradu škody môže spoločnosť PicRights Europe GmbH odovzdať vaše údaje našim klientom a v prípade potreby nasledujúcim kategóriám príjemcov, pokiaľ je to potrebné na vymáhanie nárokov: úverové agentúry, poskytovatelia služieb, najmä poskytovatelia prepravných a inkasných služieb, dlžníci tretích strán, registračné úrady obyvateľov,  súdy, súdni exekútori, advokáti.

XIV. DOBA UCHOVÁVANIA

Vaše údaje budú uchovávané tri roky po získaní následnej licencie, zaplatení za predchádzajúce použitie, zaplatení škody alebo inom ukončení prípadu v spoločnosti PicRights Europe GmbH. Po uplynutí tejto doby spoločnosť PicRights skontroluje, či sú vaše údaje stále potrebné alebo či na to existuje legitímny dôvod.

XV.PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ak spoločnosť PicRights od vás zhromaždila osobné údaje, máte nasledujúce práva podľa článkov 15 až 22 GDPR, ak sú splnené zákonné podmienky: právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť údajov. Okrem toho máte podľa čl. 14 ods. 2 písm. c) v spojení s čl. 21 GDPR právo namietať proti spracovaniu na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Dátum vyhlásenia o ochrane osobných údajovmarec 2024