Sectie I – Gebruiksvoorwaarden van de PicRights-website

 1. Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van PicRights.com en/of resolve.picrights.com en/of history.picrights.com en/of picrights.global (afzonderlijk of samen, de “Website”), accepteert u deze juridisch bindende overeenkomst (de “Websitevoorwaarden”). De Websitevoorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u als gebruiker van de Website (“u”) en PicRights Europe GmbH (“PicRights”). Voor de toepassing van de Websitevoorwaarden omvat “PicRights” door middel van verwijzing PicRights en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. Lees de Websitevoorwaarden volledig door voordat u de Website gebruikt. Als u de website bezoekt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de websitevoorwaarden en aan alle voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen die door middel van verwijzing zijn opgenomen.

PicRights behoudt zich het recht voor om de Websitevoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de Websitevoorwaarden regelmatig door te nemen. Uw voortgezette toegang tot of gebruik van de website na dergelijke wijzigingen geeft aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde websitevoorwaarden.

Als u niet gebonden wilt zijn aan de Websitevoorwaarden, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken. Als u de Website gebruikt namens een entiteit of derde partij, verklaart en garandeert u verder dat u bevoegd bent om deze Websitevoorwaarden namens hen te accepteren, en dat een dergelijke entiteit of derde partij ermee instemt PicRights schadeloos te stellen voor elke schending van deze Websitevoorwaarden.

 1. Eigendom van de website en de inhoud

De Website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door PicRights. De materialen die op de website worden gebruikt en weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de afbeeldingen, tekst, artikelen, software, foto’s, grafieken, illustraties, illustraties, namen, logo’s en handelsmerken (gezamenlijk de “Inhoud”) zijn eigendom van PicRights of de licentiegevers of klanten van PicRights en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. De Content mag niet worden gekopieerd of doorgegeven in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PicRights.

 1. Toegestaan gebruik van deze site en gebruikersgedrag

De Website is uitdrukkelijk gemaakt voor informatieve doeleinden, voornamelijk ten behoeve van de klanten van PicRights en partijen die communicatie van PicRights hebben ontvangen. Het is verboden om de Website of de Inhoud te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bestemd.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, is het verboden om:

 1. het gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen en/of extraheren van gegevens en/of afbeeldingen in verband met de Website van de Inhoud;
 2. reverse engineering van de Website of een deel van de Inhoud;
 3. het manipuleren of anderszins weergeven van de Website of de Inhoud door gebruik te maken van framing of soortgelijke navigatietechnologie;
 4. het verwijderen van alle informatie over rechtenbeheer (RMI) in de Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, metagegevens, toeschrijvingsinformatie, auteursrechtvermeldingen of watermerken;
 5. het gebruik van de Website om een persoon te misbruiken, lastig te vallen, te bedreigen, zich voor te doen als iemand anders of te intimideren;
 6. het gebruik van de website om inhoud of communicatie te plaatsen of te verzenden, of te laten plaatsen of verzenden, die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, beledigend, godslasterlijk is of die inbreuk maakt op enig auteursrecht of enig recht van een persoon;
 7. het gebruik van de Website om ongewenste “spam” te creëren of te verzenden;
 8. het gebruik van de website om te adverteren voor of te vragen om producten of diensten van derden te kopen of te verkopen, of om informatie die van de website is verkregen te gebruiken om contact op te nemen met, te adverteren voor, te vragen om of te verkopen aan een gebruiker zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming; of
 9. het gebruik van de Website anders dan voor de beoogde doeleinden.

  4. Geen juridisch advies

De website en de inhoud worden uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en niets dat op de website verschijnt, vormt juridisch of ander professioneel advies of een mening van welke aard dan ook. U wordt geadviseerd om specifiek juridisch advies in te winnen door contact op te nemen met een juridisch adviseur over specifieke juridische kwesties. Alle inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is actueel vanaf de oorspronkelijke publicatiedatum, maar er mag niet op worden vertrouwd dat deze nauwkeurig, tijdig of geschikt is voor een bepaald doel.

 1. Algemene disclaimer

Het gebruik van de website en alle inhoud is op eigen risico. Tenzij anders vermeld in deze Websitevoorwaarden, worden de Website en alle Inhoud geleverd op een “as is”, “as available” basis zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen, garanties of voorwaarden van eigendom of impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of compatibiliteit met computerhardware of andere apparatuur,  besturingssysteem of softwareprogramma. PicRights geeft geen verklaringen of garanties dat het gebruik van de website ononderbroken of foutloos zal zijn.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal PicRights aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, exemplarische, wettelijke, incidentele, speciale of gevolgschade, voorzienbaar of onvoorzienbaar, gebaseerd op claims (inclusief, maar niet beperkt tot, claims voor schadevergoeding voor winstderving of verlies van zakelijke kansen, vertraging of onvermogen om de Website of Inhoud te gebruiken, fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering of beschadiging van bestanden,  fouten, defecten, vertragingen in voorbereidingen of verzendingen) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de website of enige inhoud, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

 1. Toepasselijk recht

De Websitevoorwaarden en elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Websitevoorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van Zwitserland (met uitzondering van de toepassing van de conflicterende wetsregels), en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zwitserland, met het oog op alle juridische acties die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website,  Inhoud en/of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Websitevoorwaarden.

 1. Privacybeleid

PicRights erkent het belang van uw recht op privacy en de gevoeligheid van persoonlijke informatie. Ons Privacybeleid, dat is opgenomen in de Websitevoorwaarden in Sectie II hieronder, beschrijft de persoonlijke informatie die we verzamelen, hoe we uw persoonlijke informatie beheren en hoe we uw privacy beschermen.

 1. Minderjarigen

De Website is alleen beschikbaar voor gemachtigde vertegenwoordigers van rechtspersonen en voor personen die ten minste 18 jaar oud zijn.

 1. Handelsmerken

Alle handelsnamen, handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die op de website worden vermeld of weergegeven, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Ze mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren.

 1. Gelinkte websites

Links naar andere websites worden alleen ter referentie aangeboden en vormen niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring door PicRights. PicRights geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de inhoud, praktijken of betrouwbaarheid van een gelinkte website.

 1. Rubrieken

Alle koppen in de Websitevoorwaarden zijn alleen ter referentie ingevoegd en hebben op geen enkele manier invloed op de Websitevoorwaarden.

 1. Deelbaarheid

Als een bepaling van de Websitevoorwaarden in strijd is met de wet van het toepasselijke rechtsgebied en niet afdwingbaar is, zal die bepaling worden gescheiden en blijft het saldo van deze Websitevoorwaarden van kracht.

 1. Contactgegevens

Vragen over PicRights of de Websitevoorwaarden kunnen worden gericht aan:

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Zwitserland

Sectie II – Privacybeleid van PicRights


I. INLEIDING

PicRights erkent het belang van privacy en de gevoeligheid van persoonlijke informatie (hieronder gedefinieerd). PicRights zet zich in voor de bescherming van alle persoonlijke informatie die het in zijn bezit heeft. Dit privacybeleid beschrijft hoe PicRights uw persoonlijke informatie beheert en uw privacy beschermt. Het privacybeleid van PicRights is niet van toepassing op informatie over zakelijke entiteiten die zaken doen als bedrijven, partnerschappen of in andere vormen van vereniging. PicRights beschermt echter de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie in overeenstemming met de wet en het eigen beleid van PicRights. Uw eerste en voortgezette gebruik van de Website geeft aan dat u akkoord gaat met dit privacybeleid. Aangezien PicRights regelmatig al haar privacybeleid en procedures herziet, kan PicRights haar privacybeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. U wordt aangemoedigd om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. ALS U HET NIET EENS BENT MET HET PRIVACYBELEID VAN RICRIGHTS, VERZOEKEN WIJ U DE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

II.NAAM EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING VAN HET BEDRIJF

een. Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door:

PicRights Europe GmbH, vertegenwoordigd door de directeur Dhr. Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Zwitserland
De functionaris voor gegevensbescherming van PicRights Europe kan worden gecontacteerd op:

PicRights Europe GmbH
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Zwitserland
Attentie: Privacy Officer
Per e-mail: privacy@PicRights.com

III. VERZAMELING EN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS EN AARD EN DOEL VAN HET GEBRUIK ERVAN

 1. BIJ HET BEZOEKEN VAN DE WEBSITE

Wanneer u onze website https://www.picrights.com/ en/of picrights.global en ons portaal https://resolve.picrights.com/ en/of https://history.picrights.com bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder dat u iets hoeft te doen geregistreerd en opgeslagen totdat deze na 30 dagen automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de computer die toegang aanvraagt,• Datum en tijd van de toegang,• Naam en URL van het opgevraagde bestand,• Website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL),• Identificatiegegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem (browsertype/browserversie, gebruikt besturingssysteem).• Gebruiksgegevens (bezochte e.g. pages, interesse in inhoud, toegangstijden)

Deze gegevens worden verwerkt om het gebruik van de website mogelijk te maken (verbinding tot stand te brengen), de beveiliging van het systeem, het technisch beheer van de netwerkinfrastructuur, de optimalisatie van het internetaanbod en het comfortabele gebruik van onze website. Het IP-adres wordt alleen geanalyseerd in geval van aanvallen op de netwerkinfrastructuur van PicRights Europe GmbH en voor statistische doeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u onder de paragrafen 4 en 6 van deze privacyverklaring.

2. BIJ HET INDIENEN VAN EEN ZAAK

Als u een zaak aanhangig maakt bij PicRights Europe GmbH en PicRights opdracht geeft een inbreuk te vervolgen, moet u uiterlijk bij het indienen van een zaak de volgende informatie verstrekken:

 • Contactgegevens (adres, e-mailadres)• Bedrijf, indien beschikbaar• Btw-identificatienummer, indien beschikbaar• Bankgegevens (IBAN/rekeningnummer, BIC/swift-code)

Als er extra gebruikers worden aangemaakt, moeten hun voor- en achternaam en een e-mailadres worden opgegeven.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) van de AVG. Wij hebben de gegevens nodig voor de uitvoering van de agentuurovereenkomst.

3. BIJ GEBRUIK VAN HET AFWIKKELINGSPORTAAL OM EEN LICENTIE TE VERSTREKKEN

Als u een bewijs van een licentie bij https://resolve.picrights.com/ en/of https://history.picrights.com overlegt, moet u de volgende informatie naar waarheid verstrekken:

 • Uw voor- en achternaam• Contactgegevens (adres, e-mailadres)

Als u de foto van een natuurlijk persoon hebt gekregen, moeten hun voor- en achternaam worden vermeld. Verdere persoonlijke informatie over de licentiegever is optioneel, maar maakt het gemakkelijker om de geldigheid van de licentie te verifiëren.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) van de AVG. We hebben de gegevens nodig om de legitimiteit van de bewezen licentie te verifiëren en om de feitelijke en juridische situatie te verifiëren.

4. BIJ BETALING VOOR GEBRUIK IN HET VERLEDEN

Als u voor gebruik in het verleden hebt betaald bij https://resolve.picrights.com/ en/of https://history.picrights.com, moet u de volgende informatie naar waarheid verstrekken:

 • Uw voor- en achternaam• Contactgegevens (adres, e-mailadres)• Bedrijf, indien beschikbaar

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) van de AVG. Wij hebben de gegevens nodig voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst en de levering van contractuele diensten.

De betalingsgegevens worden verwerkt door subverwerkers unzer (nadere informatie: https://www.unzer.com/en/rechtliches/) en PayPal (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full) op basis van art. 28 AVG.

5. BIJ HET SLUITEN VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Als u een schikking aangaat op https://resolve.picrights.com/ en/of https://history.picrights.com, moet u de volgende informatie naar waarheid verstrekken:

 • Uw voor- en achternaam• Contactgegevens (adres, e-mailadres)• Bedrijf, indien beschikbaar

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) van de AVG. Wij hebben de gegevens nodig voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst en de levering van contractuele diensten.

6. BIJ HET OPNEMEN VAN CONTACT

Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met PicRights Europe GmbH.

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via het formulier op de https://www.picrights.com/. De naam en een geldig e-mailadres zijn nodig zodat we weten van wie het verzoek afkomstig is en we het kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking met het oog op het opnemen van contact met ons vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG op basis van uw vrijwillige toestemming of in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG voor de verwerking van de contactaanvraag en de verwerking ervan. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een Customer Relationship Management System (“CRM-systeem”), zie paragraaf 3.1.2, of een vergelijkbaar systeem.

7. COOKIES

Wij gebruiken cookies in ons online aanbod. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De informatie die in de cookie wordt opgeslagen, zijn kleine stukjes gegevens of code die het specifieke apparaat identificeren dat wordt gebruikt om verbinding te maken met onze website. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk op de hoogte zijn van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient om het gebruik van onze website voor u comfortabeler te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina’s van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, herkent deze automatisch dat u al bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Aan de andere kant gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren met het oog op het optimaliseren van ons aanbod (zie punt 5). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) van de AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Cookies die worden gebruikt op Picrights Domains :

Domein Cookie-toets Type Leverancier Afloop Omschrijving: __________
resolve.picrights.com ASP.NET_SessionId HTTP (HTTP) PicRights Sessie Platformsessiecookie voor algemeen gebruik, gebruikt door sites die zijn geschreven met op Miscrosoft .NET gebaseerde technologieën. Meestal gebruikt om een geanonimiseerde gebruikerssessie door de server te onderhouden.
history.picrights.com ASP.NET_SessionId HTTP (HTTP) PicRights Sessie Platformsessiecookie voor algemeen gebruik, gebruikt door sites die zijn geschreven met op Miscrosoft .NET gebaseerde technologieën. Meestal gebruikt om een geanonimiseerde gebruikerssessie door de server te onderhouden.
picrights.com 1.gif Pixel Cookiebot Sessie Wordt gebruikt om het aantal sessies op de website te tellen, nodig voor het optimaliseren van de levering van CMP-producten.
picrights.com Cookie-toestemming HTTP (HTTP) Cookiebot 1 jaar Slaat de cookie-toestemmingsstatus van de gebruiker op voor het huidige domein
picrights.com rc::a HTML (Engelstalig) Google (Google) Hardnekkig Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om valide rapportages te kunnen maken over het gebruik van hun website.
picrights.com rc::c HTML (Engelstalig) Google (Google) Sessie Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.
picrights.com wpEmojiInstellingen

Ondersteunt

HTML (Engelstalig) PicRights Sessie Deze cookie maakt deel uit van een bundel cookies die dienen voor de levering en presentatie van inhoud. De cookies houden de juiste status bij van lettertype, blog-/afbeeldingsschuifregelaars, kleurthema’s en andere website-instellingen.
picrights.global Geen cookies gebruikt

 

8. DELEN VAN GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG,
 • de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 van de AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger beschermenswaardig belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens,
 • in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat voor de overdracht op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG,
 • dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de afwikkeling van contractuele relaties met u op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) van de AVG.

Wij delen uw gegevens met de volgende groepen mensen:

Dienstverleners, in het bijzonder betalingsdienstaanbieders, boekhoudkundige dienstverleners en incassodienstverleners, advocaten, rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, debiteuren en voormalige schuldeisers.

De gegevens die kunnen worden gedeeld :

 1. Naam
 2. Adres
 3. E-mail

Voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of voor het leveren van onze contractueel verschuldigde diensten, geeft PicRights Europe GmbH ook persoonsgegevens door aan derde landen, art. 49 lid 1 b), c) AVG.
In het geval dat dit door het land van bestemming een internationale overdracht van gegevens vormt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we passende juridische stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de relevante wetgeving en op een manier die in overeenstemming is met de privacyrechten van gebruikers, in overeenstemming met sectie V van deze Voorwaarden.

Als wij op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst gegevens aan derden opdracht geven, gebeurt dit op basis van artikel 28 van de AVG.

IV. WEBANALYSEDIENSTEN

 1. Hulpmiddelen voor tracering

De hieronder vermelde en door ons te gebruiken trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, f van de AVG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we ervoor zorgen dat onze website is ontworpen om aan de eisen te voldoen en voortdurend wordt geoptimaliseerd. We gebruiken de trackingmaatregelen ook om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van ons aanbod. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van voornoemde bepaling.

De respectievelijke doeleinden van de gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de betreffende trackingtools.

2. Google Analytics

Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna “Google”).

Bij het gebruik van Google Analytics worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie punt 3) gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • Browsertype/-versie,• het gebruikte besturingssysteem,• Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),• Hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres),• Tijdstip van het serververzoek,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet met het oog op marktonderzoek en een op de behoeften afgestemde vormgeving van deze internetpagina’s. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod; de wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is daarom artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Wij hebben een contract gesloten met Google met betrekking tot de verwerking van bestelde gegevens en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig uit.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld en geïnstalleerd door een browser-add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Schakel Google Analytics uit

Google Inc. is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan het Europese gegevensbeschermingsniveau (https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en). Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

3. REMARKETINGDIENSTEN VAN GOOGLE

(‘Google-marketingservices’) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, ‘Google’, te https://www.picrights.com/.

De Google-marketingdiensten stellen ons in staat om advertenties voor en op onze site te targeten om gebruikers alleen advertenties te tonen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere websites advertenties ziet voor producten waarin hij geïnteresseerd is, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden voert Google bij het oproepen van onze en andere websites waarop Google-marketingdiensten actief zijn, direct een code van Google uit en worden (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “webbakens” genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp hiervan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt).

Dit doel vormt een gerechtvaardigd belang van PicRights Europe GmbH (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 letter f). AVG.

Cookies kunnen door verschillende domeinen worden ingesteld, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker bezoekt, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, verder technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en verdere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruikers wordt ook geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google Analytics informeren dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig naar een server van Google in de VS wordt verzonden en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met de gegevens van de gebruiker in het kader van andere Google-aanbiedingen. De bovenstaande informatie kan door Google ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen advertenties worden weergegeven die zijn afgestemd op zijn interesses.

De gegevens van de gebruikers worden pseudoniem verwerkt in het kader van de Google-marketingdiensten. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de namen of e-mailadressen van gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens met betrekking tot cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van Google de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die door de Google-marketingdiensten over gebruikers wordt verzameld, wordt naar Google verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

Een van de Google-marketingdiensten die wij gebruiken is het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversiecookie”. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die door de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het bijhouden van conversies vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/de.html).

We kunnen ook de “Google Tag Manager” gebruiken om analyse- en marketingdiensten van Google in onze website te integreren en te beheren.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads is de privacyverklaring van Google te vinden op https://www.google.com/policies/privacy

Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google-marketingdiensten, kunt u gebruik maken van de instellings- en opt-out-mogelijkheden van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

4. SOCIALE NETWERKEN

 1. Bedrijfspagina’s

PicRights Europe GmbH onderhoudt bedrijfssites op verschillende sociale netwerken en platforms om contact te leggen met klanten, geïnteresseerden en gebruikers en voor marketingdoeleinden. Bij de toegang tot de respectievelijke netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectievelijke exploitanten van toepassing.

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en hen te informeren over onze diensten.

Als gebruikersgegevens door de platformexploitanten buiten de EU worden verwerkt, kan dit risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat de handhaving van gebruikersrechten kan worden bemoeilijkt. PicRights Europe GmbH werkt over het algemeen alleen met aanbieders die gecertificeerd zijn onder het privacy shield. Deze aanbieders verbinden zich ertoe de EU-normen voor gegevensbescherming na te leven.

De gebruikersgegevens die op de platforms worden verzameld, worden regelmatig verwerkt voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. Zo worden bijvoorbeeld gebruikersprofielen aangemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruiker. Deze gebruiksprofielen maken het bijvoorbeeld mogelijk om binnen en buiten het platform advertenties te plaatsen die zijn afgestemd op de veronderstelde interesses van de gebruiker. Voor dit doel worden cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen, die informatie geven over het gedrag van de gebruiker en dus over de interesses van de gebruiker. Daarnaast kunnen ook gegevens worden opgeslagen in de gebruikersprofielen die onafhankelijk zijn van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt, bijvoorbeeld als u lid bent van de betreffende platforms en daarop bent ingelogd.

Op grond van art. 6 lid 1 sub f. AVG worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij effectieve communicatie met gebruikers of onze gerechtvaardigde belangen bij gebruikersinformatie. Als u door de platformexploitant om toestemming voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, is artikel 6, lid 1, onder a), artikel 7 van de AVG de wettelijke basis voor de verwerking.

Uiteraard kunt u ons om meer informatie vragen. Houd er echter rekening mee dat alleen de platformexploitant toegang heeft tot uw gebruikersgegevens en de nodige maatregelen kan nemen en informatie kan verstrekken, daarom is het zinvoller om rechtstreeks contact op te nemen met de platformexploitant.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming en mogelijke bezwaren vindt u in de hieronder gelinkte informatie van de platformexploitanten.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) – Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com,

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) – Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAAO&status=Active.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) – Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) – Privacybeleid/ Opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. PLUG-INS VOOR SOCIALE MEDIA

Wij gebruiken op onze website sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn op basis van art. 6 lid 1 p. 1 sub f AVG op https://www.picrights.com/ om ons bedrijf beter bekend te maken. Het onderliggende reclamedoel moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor een werking die in overeenstemming is met de gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door de betreffende aanbieder. De integratie van deze plug-ins door ons vindt plaats door middel van de zogenaamde twee-klik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

 1. FACEBOOK

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 sub f. AVG) Social Plugins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’). We gebruiken de knop “LIKE” of “PART”. Dit is een aanbod van Facebook.Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden en in de website geïntegreerd.

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen Facebook-account hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een server van Facebook in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Facebook-account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop “LIKE” of “SHARE” te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en een op de behoeften afgestemde vormgeving van Facebook-pagina’s. Daartoe maakt Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u op Facebook worden getoond, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde informatie koppelt aan uw Facebook-account, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de informatie over gegevensbescherming (https://www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php.

 1. TJILPEN

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 sub f. AVG) op onze website (Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, (Twitter. U herkent de Twitter-plug-ins (tweet-knop) aan het Twitter-logo op onze site. Een overzicht van tweet buttons vind je hier (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter ontvangt de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Twitter-knop “tweet” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Twitter-profiel. Hierdoor kan Twitter het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter.Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina’s koppelt, moet u zich afmelden bij uw Twitter-account.

Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter (https://twitter.com/privacy).

 1. Google-lettertypen

Wij integreren de lettertypen (“Google Fonts”) van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid:

https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 1. LinkedIn

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 sub f. AVG) op onze website, functies en inhoud van de LinkedIn-dienst, aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen waarmee gebruikers hun waardering voor de inhoud kunnen uiten, zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of onze bijdragen.

Als de gebruikers lid zijn van het LinkedIn-platform, kan LinkedIn de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar. Om te voorkomen dat LinkedIn uw bezoek aan onze site koppelt aan uw LinkedIn-account, moet u zich afmelden bij uw LinkedIn-account voordat u onze site bezoekt.

LinkedIn is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Afmelden: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 1. Overige diensten

7.1 Samenvatting

Op www.picrights.com integreren we de functie \”ReCaptcha\” van de dienstverlener Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://www.google.com/recaptcha/ . De gegevensverwerking vindt daarom plaats op basis van een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Lees ook onze algemene informatie over cookies in sectie 3.

Het gebruik van Recaptcha voorkomt dat bots gegevens invoeren in ons online aanbod. Om te verifiëren dat de bezoeker van de website een mens is, worden de gedragsgegevens van de gebruiker (bijv. muisbewegingen of zoekopdrachten) geëvalueerd om mensen van bots te onderscheiden.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

7.2 Cookiebot

Op www.picrights.com gebruiken we de Cookiebot-service van Cybot A/S Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken om uw cookievoorkeur op te slaan en cookies alleen te gebruiken op basis van uw keuze. De gegevensverwerking vindt daarom plaats op basis van een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Lees ook onze algemene informatie over cookies in sectie 3.

Als u instemt met het gebruik van cookies op een van onze websites, worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd door Cybot:

– Uw IP-nummer in anonieme vorm (de laatste drie cijfers staan op ‘0’).

– Datum en tijdstip van de toestemming.

– User agent van uw browser

– De URL van waaruit de toestemming is gegeven.

– Een anonieme, willekeurige en versleutelde sleutelwaarde.

De sleutel- en toestemmingsstatus wordt ook in uw browser opgeslagen in de first-party cookie “CookieConsent”, zodat de website de toestemming van de gebruiker automatisch kan lezen en respecteren voor alle volgende paginaweergaven en toekomstige gebruikerssessies gedurende maximaal 12 maanden.

De sleutel dient als bewijs van toestemming en om te controleren of de toestemmingsstatus die in uw browser is opgeslagen, ongewijzigd is ten opzichte van de oorspronkelijke toestemming aan Cybot.

Cybot A/S Privacybeleid: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

 1. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U beschikt over de rechten voorzien in de AVG en alle andere toepasselijke wetgeving, onder meer:

 1. informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 van de AVG. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op beroep, de oorsprong van uw gegevens, als deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over hun gegevens;
 2. in overeenstemming met artikel 16 van de AVG onverwijld de correctie te eisen van onjuiste of volledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 3. te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 4. in overeenstemming met art. 18 AVG, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u de juistheid van de gegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is maar u weigert de gegevens te wissen en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar als u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG;
 5. in overeenstemming met artikel 20 van de AVG, om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 6. in overeenstemming met art. 7 lid 3 AVG, uw toestemming aan ons te allen tijde in te trekken. Hierdoor mogen wij in de toekomst geen gegevens meer verwerken op basis van deze toestemming
 7. Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 van de AVG, zoals verder uitgewerkt in sectie VIII van deze Voorwaarden.
 1. RECHT VAN BEZWAAR

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 21 van de AVG, voor zover hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen uitvoeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, stuurt u gewoon een e-mail naar privacy@PicRights.com.

 1. GEGEVENSBEVEILIGING

  1. Onze website en het afwikkelingsportaal voldoen aan de hoge eisen van de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI) en zijn als zodanig gecertificeerd.
  2. PicRights Europe GmbH maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.
  3. Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals verzoeken die u aan PicRights Europe GmbH als exploitant van de website stuurt, maakt PicRights.com en/of resolve.picrights.com en/of history.picrights.com en/of picrights.global gebruik van SSL-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.
  4. Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

11. DUUR VAN DE OPSLAG

 1. De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract.
 2. Uw gegevens worden bewaard tot drie jaar na beëindiging van een gebruikersovereenkomst met PicRights Europe GmbH. Na die tijd zal PicRights Europe GmbH controleren of uw gegevens nog steeds nodig zijn of dat er een legitieme reden is om dit te doen.
 3. Uw gegevens worden bewaard tot drie jaar na de vervolging van de inbreuk bij PicRights Europe GmbH. Na die tijd zal PicRights Europe GmbH controleren of uw gegevens nog steeds nodig zijn of dat er een legitieme reden is om dit te doen.
 4. De persoonsgegevens uit de gebruikersinterface van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, worden maximaal drie jaar bewaard en worden daarna verwijderd.
 5. Gegevens die door Googly Analytics worden verzameld bij het bezoeken van de website worden na een periode van 14 maanden automatisch verwijderd.
 6. Als uw sollicitatie voor een functie wordt afgewezen, worden de gegevens die u ter sollicitatie hebt ingediend, twee maanden na kennisgeving van afwijzing automatisch verwijderd. Dit geldt niet als langere opslag noodzakelijk is vanwege wettelijke vereisten (bijv. de bewijslast volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling) of als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een langere opslag in onze database van geïnteresseerden.

  12. GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

  Er zijn geen wettelijke of contractuele verplichtingen voor het verstrekken van persoonsgegevens aan PicRights Europe GmbH. Het opgeven van uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, bankgegevens en uw fiscaal nummer bij het sluiten van een licentie-, afwikkelings-, gebruiks- of agentuurovereenkomst is verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst met PicRights Europe GmbH. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de diensten van PicRights Europe GmbH of contracten sluiten met PicRights Europe GmbH.

  1. ACTUALITEIT EN WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
   Deze privacyverklaring is actueel en van kracht.2. Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en bovenstaande aanbiedingen of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. U kunt de actuele privacyverklaring te allen tijde op de website onder https://www.picrights.com/terms-and-conditions/ opvragen en afdrukken.

  A.INFORMATIE CONFORM ART. 13 AVG VOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

  PicRights Europe GmbH (hierna PicRights Europe) is een in Zwitserland gevestigd bedrijf met kantoren in de EU en is daarom verplicht u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gegevens van rechtspersonen vallen niet onder het toepassingsgebied van de AVG.

  I. IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

  PicRights Europe GmbH vertegenwoordigd door de Managing Director de heer Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Zwitserland

  II. CONTACTGEGEVENS VAN HET BUREAU VOOR GEGEVENSBESCHERMING

  PicRights Europe GmbH
  Unterdorfstrasse 12
  8808 Pfäffikon SZ
  Zwitserland
  Attentie: Privacy Officer
  Per e-mail: privacy@PicRights.com

  III. DOEL VAN DE VERWERKING EN RECHTSGRONDSLAG, GERECHTVAARDIGD BELANG

  De gegevensverwerking vindt plaats met het oog op de uitvoering van de gebruiksovereenkomst en de overeenkomst voor de handhaving van rechten tussen de klant en PicRights Europe GmbH. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.

  IV. ONTVANGER

  Wij geven uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract: dienstverleners, in het bijzonder verzend-, druk- en boekhouddienstverleners, banken of betalingsdienstaanbieders, IT-dienstverleners, derde debiteuren, rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, advocaten en samenwerkingspartners voor binnenlandse en grensoverschrijdende incasso.

  V. DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN

  PicRights deelt persoonsgegevens binnen haar Groep of met derden voor doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, voor zover de overdracht noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, kan PicRights Europe GmbH ook persoonsgegevens doorgeven aan derde landen.

  Picrights zal persoonsgegevens die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zijn verzameld, alleen naar het buitenland sturen in omstandigheden zoals:

  • Om uw instructies op te volgen;
  • Om te voldoen aan een wettelijke plicht; of
  • Om samen te werken met onze agenten en adviseurs die we gebruiken om ons bedrijf en onze diensten te runnen.

  De specifieke derde landen waarnaar uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, zijn afhankelijk van de aard van onze diensten en activiteiten. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de Verenigde Staten, Canada, Israël en landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), of andere locaties waar onze dienstverleners of partners actief zijn.  In het geval dat dit door het land van bestemming een internationale overdracht van gegevens vormt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we ervoor zorgen dat deze op dezelfde manier worden beschermd als wanneer ze in de EER zouden worden gebruikt, met behulp van een van de waarborgen waarin de AVG voorziet.

  VI. DUUR VAN DE OPSLAG

  Na beëindiging van de met PicRights Europe GmbH gesloten gebruikersovereenkomst zal PicRights Europe na drie jaar na de beëindiging van de overeenkomst controleren of wij uw gegevens nog nodig hebben of dat wij ons verzetten tegen het opheffen van de wettelijke bewaarplichten. De termijnen gaan in aan het einde van het jaar waarin het contract is beëindigd.

  VII. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

  Als PicRights Europe GmbH persoonsgegevens van u heeft verzameld, heeft u de volgende rechten op grond van de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG, indien aan de volgende wettelijke voorwaarden is voldaan: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens. Bovendien heeft u volgens artikel 14, lid 2, onder c) in combinatie met artikel 21 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

  VIII. KLACHTEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT EN RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

  Op grond van artikel 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, dergelijke autoriteiten kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:

  www.privacy.gov.au – Website van de Australische federale privacycommissaris.

  www.privacycommission.be – Website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

  www.cpdp.bg – Website van de Bulgaarse gegevensbeschermingsautoriteit.

  www.priv.gc.ca – Website van de Privacy Commissioner van Canada.

  www.azop.hr – Website van het Kroatische agentschap voor de bescherming van persoonsgegevens.

  www.uoou.cz – Website van het Tsjechische bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

  www.aki.ee – Website van het Estse agentschap voor gegevensbescherming.

  www.cnil.fr – Website van het Franse agentschap voor gegevensbescherming.

  www.dataprotection.ie – Website van de commissaris voor gegevensbescherming van de Republiek Ierland.

  www.garanteprivacy.it – Website van het Italiaanse agentschap voor gegevensbescherming.

  www.dvi.gov.lv – Website van het Letse agentschap voor gegevensbescherming.

  www.ada.lt – Website van het Litouwse agentschap voor gegevensbescherming.

  www.dataprotection.gov.mt – Website van de commissie voor gegevensbescherming van de Republiek Malta.

  www.giodo.gov.pl – Website van de Poolse inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens.

  www.dataprotection.ro – Website van de Roemeense nationale autoriteit voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.

  www.dataprotection.gov.sk – Website van de Slowaakse gegevensbeschermingsautoriteit.

  www.ip-rs.si – Website van de Sloveense commissaris voor informatie.

  www.agpd.es – Website van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

  www.ico.gov.uk – Website van de Britse Information Commissioner.

  IX. VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

  De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, in het bijzonder voor de tenuitvoerlegging van vorderingen en voor facturering. Er is geen contractuele of wettelijke verplichting om de gegevens te verstrekken. Zonder de persoonsgegevens is de uitvoering van het contract echter niet mogelijk.

  INFORMATIE CONFORM ART. 13, 14 AVG VOOR BEELDGEBRUIKERS

  PicRights Europe GmbH (hierna PicRights Europe) is als bedrijf met kantoren en filialen in de EU verplicht u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gegevens van rechtspersonen vallen niet onder het toepassingsgebied van de AVG.

  X. IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

  PicRights Europe GmbH vertegenwoordigd door de algemeen directeur de heer Alfred Höfinger, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Zwitserland

  Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

  PicRights Europe GmbH
  Unterdorfstrasse 12
  8808 Pfäffikon SZ
  Zwitserland
  Attentie: Privacy Officer
  Per e-mail: privacy@PicRights.com

  XI. DOEL EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING, GERECHTVAARDIGD BELANG

  De gegevens worden verwerkt met het oog op het verduidelijken van de juridische situatie (autorisatieaanvraag), het aanbieden van een vervolgvergunning of voor gerechtelijke vervolging en debiteurenbeheer. Volgens artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij en voor de controle van het bestaan en, indien nodig, de tenuitvoerlegging van een rechtsvordering tot schadevergoeding. Dit vormt het gerechtvaardigde belang van PicRights Europe GmbH.

  XII. GEGEVENSCATEGORIEËN EN OORSPRONG VAN GEGEVENS

  Wij verwerken de volgende categorieën gegevens: stamgegevens, communicatiegegevens, debiteurengegevens en, indien van toepassing, betalingsinformatie. Wij verzamelen de gegevens via vrij toegankelijke bronnen, d.w.z. van de website waar wij een mogelijke inbreuk op het auteursrecht hebben vastgesteld, van de WhoIs-gegevens van voornoemde website, gouden gidsen, handelsregisters enz. In sommige gevallen worden de gegevens aan ons verstrekt door onze klanten.

  XIII. ONTVANGER

  In het kader van het post-licentieproces of de tenuitvoerlegging van schadeclaims kan PicRights Europe GmbH uw gegevens doorgeven aan onze klanten en, indien nodig, aan de volgende categorieën ontvangers, voor zover dit noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van claims: kredietbureaus, dienstverleners, in het bijzonder verzend- en incassodienstverleners, externe debiteuren, registratiekantoren van ingezetenen,  rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, advocaten.

  XIV. DUUR VAN DE OPSLAG

  Uw gegevens worden bewaard tot drie jaar na het verkrijgen van een volgende licentie, betaling voor gebruik in het verleden, betaling van schadevergoeding of andere beëindiging van de zaak bij PicRights Europe GmbH. Na die tijd zal PicRights nagaan of uw gegevens nog steeds nodig zijn en of er een legitieme reden is om dit te doen.

  XV. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

  Als PicRights persoonsgegevens van u heeft verzameld, heeft u de volgende rechten op grond van de artikelen 15 tot en met 22 AVG als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens. Bovendien heeft u volgens artikel 14, lid 2, onder c) in combinatie met artikel 21 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

  Datum van de privacyverklaringmaart 2024